A la universitat per a majors de 25 anys

L’Escola d’Adults de Girona-CFA Girona és un centre públic de la Generalitat de Catalunya que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. El centre té per objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament a tothom. És el centre de les comarques gironines que ofereix una oferta formativa global, des de l’alfabetització a l’accés a la universitat o grau superior, i que dóna la titulació corresponent al graduat en educació secundària per a persones adultes.

La preparació de les proves d’accés als estudis universitaris al centre es remunta al curs 1995-1996, amb una experiència ja consolidada.

Informació general

Convocatòries
Les proves d’accés tenen lloc un cop l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació

professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

 • No tenir cap titulació universitària.

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.

No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

 

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA PROVA PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

 Estructura

L’organització de la prova d’accés als estudis universitaris dels més grans de 25 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya.

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.
Així doncs, un candidat que s’examini de les dues proves d’accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana
La prova consta de dues fases:

fase general

, igual per a tots els candidats de qualsevol de les Universitats de Catalunya.

fase específica, segons l’opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

 1. A) FASE GENERAL 

Fase general: igual per a tots els candidats.

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.
La fase general consta de quatre exàmens:

 1. Comentari de text
  b. Llengua catalana
  c. Llengua castellana
  d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
 1. B) FASE ESPECÍFICA

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau.
La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.
S’estructura en cinc opcions:

 1. Arts i humanitats
  B. Ciències
  C. Ciències de la salut
  D. Ciències socials i jurídiques
  E. Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat.

Opcions d’accés Matèries
A) Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Estadística
C) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, s’haurà examinat de més d’una opció i, per tant, tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés (per exemple, si un candidat s’examina de física i matemàtiques tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E).

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA PROVA

PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS

Estructura
L’organització de la prova d’accés als estudis universitaris dels més grans de 45 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya.

Les proves s’estructuren en dues fases:

 • La prova consta de tres exàmens:
  1. Comentari de text
  2. Llengua catalana
  3. Llengua castellana
 • Entrevista personal

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

 • Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d’accés per
 • a més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l’any en què es realitza.
 • S’ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària a través del portalhttps://accesnet.gencat.cat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic; per a la resta d’universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.

El candidat que, tenint la prova d’accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l’entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria (dates pendents d’aprovació). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 40 anys

Cal acreditar experiència laboral o professional en relació a l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés.

 

QUALIFICACIÓ FINAL I SUPERACIÓ DE LA PROVA

 Resultats i qualificació final per a més grans de 25 anys

 • Cadascun dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exercicis per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exercicis.
 • La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exercicis
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts en la qualificació final.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent.
 • Un cop superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació. En la convocatòria següent a aquella en què s’ha superat la prova, el candidat podrà repetir la prova en la seva totalitat, o bé realitzar només una de les fases (general o específica), però en cas que s’hagi superat la prova amb un qualificació inferior a cinc en una de les fases, serà obligatori examinar-se, almenys, d’aquesta part. En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.

Resultats i qualificació final per a més grans de 45 anys

 • Cadascun dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exercicis per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana).
 • La superació de la prova és l’obtenció d’una qualificació mínima de 5 punts.
 • La nota mínima de cada exercici ha de ser de 4 punts per poder fer promig.
 • Per accedir a la universitat per a més grans de 45 anys, a més a més de superar aquesta prova d’accés, cal realitzar una entrevista personal, a la universitat corresponent, amb resolució d’Apte.

 Places

Els/les candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 25 anys tenen reservat com a mínim un 3% de les places de cada ensenyament.

Amb independència de la universitat catalana on s’hagin superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, aquestes proves són vàlides per accedir a totes les universitats de Catalunya, amb l’excepció de les proves superades a la UOC amb anterioritat a l’any 2009, les quals són vàlides per a l’admissió amb caràcter no preferent.

Els candidats que vulguin accedir a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 45 anys i que hagin aprovat la prova podran sol·licitar, dins dels terminis que es marquin, a través de la preinscripció universitària, la sol·licitud de l’entrevista personal fent la preinscripció corresponent al centre-estudi de la universitat on es vol accedir.

Les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau per la via dels més grans de 45 anys tenen una reserva de places de l’1%.

Preinscripció

Per accedir a estudis de les universitats públiques de Catalunya o de la Universitat de Vic, la preinscripció universitària es farà, a través d’Internet.

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 25 anys  poden triar, per ordre d’interès, fins a vuit centres d’estudi. La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments homologats es fa d’acord amb l’opció de la qual s’hagin examinat, que dóna preferència d’accés a uns estudis universitaris, i a la qualificació final obtinguda en les proves.

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 45 anys poden triar, únicament, un centre-estudi a la universitat on han realitzat l’entrevista personal.

Per accedir a alguns estudis universitaris cal, a més de superar les proves d’accés per a més grans de 25 anys o més grans de 45 anys, superar unes proves específiques pròpies de cada estudi (proves d’aptitud personal). Cal consultar per a quins estudis universitaris cal realitzar aquesta prova.

La matrícula d’aquestes proves d’aptitud personal es podrà fer a través d’Internet en les dates determinades per cada centre. Les proves es faran segons el calendari establert per cada centre.

La qualificació d’APTE en aquesta prova d’aptitud personal, juntament amb la qualificació final de la prova d’accés per a més grans de 25 anys o més grans de 45 anys, permet als candidats sol·licitar l’accés a aquests ensenyaments.

   

PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

A L’ESCOLA D’ADULTS DE GIRONA / CFA GIRONA

 L’escola organitza la preparació de la fase general  – comentari de text, català, castellà i idioma (anglès i francès) –  i  també dues de les matèries de la fase específica- geografia i  història contemporània.

Les classes són gratuïtes.

FASE GENERALPROGRAMA I ESTRUCTURA
Els temaris de les matèries de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys.
  

EXERCICIS

 a)    COMENTARI DE TEXT

b)   LLENGUA CATALANA

c)    LLENGUA CASTELLANA

d)   LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS o FRANCÈS (l’italià, l’alemany i el portuguès no els preparem)

 

  

 

HORARIS

 

A concretar:1 grup de matins i 1 grup de vespres

Específiques només al vespre

COST DELS MATERIALS Més grans de 25 anys:  a concretar el setembreMés grans de 45 anys:  a concretar el setembre
INICI DE LES CLASSES  Setmana del 21 al 25 DE SETEMBRE

 

DURADA DEL CURS     Del 21 de setembre fins a la realització de les proves (abril-maig )

 * No es retornarà l’import del material un cop s’hagi fet la matrícula

* El Centre es reserva el dret d’anul·lar els grups que no arribin a 15 matriculats.

* Si algun grup queda al llarg del curs amb menys de 8 alumnes també s’anul·larà

FASE ESPECÍFICA *PROGRAMA I ESTRUCTURA
 MATÈRIES

QUE ES PREPAREN

        HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

    GEOGRAFIA

 

  

HORARIS

 

 1 dia a la setmana de les 18.00 h fins les 21.30 h
COST DELS MATERIALS  Llibres que compra l’alumne:

 

Història del món contemporani. Batxillerat Editorial Barcanova

Geografia de Batxillerat Editorial EDEBE

 

INICI DE LES CLASSES  24 de setembre
DURADA DEL CURS Del 21de setembre  fins a la realització de les proves (mes d’ abril -maig)

* No es retornarà l’import del material un cop s’hagi fet la matrícula

* El Centre es reserva el dret d’anul·lar els grups que no arribin a 15 matriculats.

– Si algun grup queda al llarg del curs amb menys de 8 alumnes també s’anul·larà

 MATRICULACIÓ

INFORMACIÓ

I

MATRICULACIÓ

Què cal dur?

–         Fotocòpia del DNI o Passaport

–         1 foto carnet

–         Omplir l’imprès de matriculació que es facilitarà al Centre

–         Justificant de l’ingrés de l’import del curs al compte corrent: