Història

La nostra escola té una llarga història. No sabem exactament si la primera escola era a la plaça Sant Joan o a la pujada de Sant Francesc.

A la plaça de Sant Joan l’escola antiga ocupava l’edifici situat al costat de l’església, que abans  havia estat un convent de frares mercedaris. Aquesta comunitat va haver d’abandonar el convent com a conseqüència de la desamortització de finals del segle XIX i el govern va fer donació de l’edifici a l’Ajuntament de Berga.

Els nens i les nenes anaven separats en dues aules que podien arribar a tenir 60 alumnes cadascuna. Els nens tenien un mestre i les nenes una mestra.

Totes les matèries estaven recopilades en un únic llibre anomenat “enciclopèdia”. Al matí els nens i les nenes feien les mateixes assignatures: gramàtica, aritmètica, història,… A la tarda les nenes feien labors i economia domèstica.

Sabem que en els seus inicis, els nens i nenes havien de fer un examen davant  dels regidors de l’Ajuntament per poder passar al següent curs.

L’escola actual és al carrer Roca de la Pila. Es va inaugurar el 14 de juliol de 1971 amb la presència del governador civil de Barcelona i l’alcalde de Berga, el senyor Joan Noguera. En aquells moments l’escola no disposava  de biblioteca,  menjador, gimnàs, ni tampoc de pistes d’esport al pati. Tots aquests serveis es van afegir posteriorment.

L’edifici va ser construït amb dues escales d’accés i funcionava amb dues parts totalment diferenciades: la dels nens i la de les nenes. Com a l’escola de la plaça de Sant Joan, els nens seguien tenint mestres homes i les nenes mestres dones. Aquesta situació es va allargar fins el 1976, en que es va iniciar la coeducació de tots els infants escolaritzats.

Més endavant l’alumnat va deixar de tenir un únic mestre/a per passar a tenir un tutor o tutora i mestres especialistes d’anglès, música i educació física.

A partir dels anys vuitanta es va aplicar el programa d’immersió lingüística en llengua catalana que va permetre la consolidació del català com a llengua vehicular a totes les etapes de l’ensenyament.

Fins a la implantació de l’ESO, l’escola acollia fins a 8è d’EGB, per tant l’alumnat acabava la seva estada a l’escola als 14 anys. Aquesta va ésser potser la darrera gran transformació de l’escola a nivell organitzatiu.

En els darrers anys cal destacar la introducció de la informàtica. La incorporació a l’ensenyament del treball en grup i la realització de projectes volen promoure una major motivació i autonomia de l’alumnat.