Programa de reutilització de llibres

Programa de reutilització de llibres 2020-21

Us comuniquem que el proper curs 2020-21 el procediment de pagament de la quota d’adhesió al programa de reutilització de llibres serà mitjançant ingrés al número de compte corrent del centre amb les següents dades:

Destinatari: ESCOLA ELS ÀNGELS

Compte: ES32 0182 6128 4002 0384 5304

Concepte: NOM ALUMNE/A REUTILITZACIÓ

Quota: 25 €

El termini de pagament és de l’1 de juny al 19 de juny de 2020.

Heu d’enviar per correu electrònic al tutor/a el justificant de pagament i retornar els llibres del curs anterior.

Els llibres els podreu retornar dintre una bossa amb el nom, cognom i classe de l’alumne/a el dia de la tutoria grupal a la tutora o durant la setmana del 15 al 19 de juny a la consergeria del centre.

Us adjuntem el full de compromís, que es considerarà signat una vegada realitzat el pagament.

Per resoldre qualsevol dubte respecte aquest programa podeu adreçar-vos als tutors o a la secretaria del centre.

Les famílies que no vulguin participar hauran de comunicar-ho a secretaria el més aviat possible per tal de facilitar el llistat complert de llibres que hauran d’adquirir pel proper curs.

Programa de reutilització de llibres 2020

Programa de reutilització de llibres 2020-21

La família participa del programa de reutilització de llibres de text en els termes següents:

  1. Estar al corrent del pagament de la quota de material del centre del curs actual.
  2. Haver retornat (si s’escau) els llibres del curs 2019-20.
  3. Pagar (mitjançant ingrés en compte o transferència) la quota d’adhesió alprograma (25 €) i enviar el justificant del pagament al correu electrònic del tutor/a.

Cada família es compromet a:

  1. Que el seu fill/a conservi els llibres de text en bon estat fent-ne revisions.
  2. Retornar els llibres al finalitzar el curs escolar o al marxar del centre (1).
  3. Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o n’hagi fet un ús indegut.

L’escola es compromet a:

  1. Folrar els llibres i fer un treball de sensibilització a les classes perquè els/les alumnes tinguin cura dels llibres.
  2. Disposar pel curs 2020-21 d’un lot de llibres del Programa de reutilització de llibres del centre, que estigui en raonable estat de conservació, pel seu fill/a, sempre que es mantingui l’abonament de la quota anual i es respecti la totalitat de compromisos del present document.

(1) Llibres propietat del centre:

TERCER QUART CINQUÈ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES
LLENGUA CATALANA LLENGUA CATALANA LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CASTELLANA
CONEIX. DEL MEDI CONEIX. DEL MEDI CONEIX. DEL MEDI
LECTURA LECTURA LECTURA
ANGLÈS PUPILS ANGLÈS PUPILS ANGLÈS PUPILS