Programa de reutilització de llibres

Programa de reutilització de llibres 2018-19

El pare/mare de l’alumne/a …………………………………………………………………………………., de …………… curs, participa del programa de reutilització de llibres de text en els termes següents:

  1. Estar al corrent del pagament de la quota de material del centre del curs actual.
  2. Signar l’actual document d’adhesió al projecte (un per cada alumne/a), acceptant així un compromís amb aquest.
  3. Pagar (mitjançant ingrés en compte) la quota d’adhesió al programa (25 €).

Cada família es compromet a:

  1. Que el seu fill/a conservi els llibres de text en bon estat fent-ne revisions.
  2. Retornar els llibres al finalitzar el curs escolar o al marxar del centre (1).
  3. Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o n’hagi fet un ús indegut.

L’escola es compromet a:

  1. Fer un treball de sensibilització a les classes perquè els/les alumnes tinguin cura dels llibres.
  2. Disposar pel curs 2018-2019 d’un lot de llibres del Programa de reutilització de llibres del centre, que estigui en raonable estat de conservació, pel seu fill/a, sempre que es mantingui l’abonament de la quota anual i es respecti la totalitat de compromisos del present document.

 

  • Llibres propietat del centre:
TERCER QUART CINQUÈ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES
LLENGUA CATALANA LLENGUA CATALANA LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CASTELLANA
CONEIX. DEL MEDI CONEIX. DEL MEDI CONEIX. DEL MEDI
LECTURA LECTURA LECTURA
ANGLÈS PUPILS ANGLÈS PUPILS ANGLÈS PUPILS

ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DEL CENTRE

El pare/mare ………………………………………………………………………………………………………….. de l’alumne/a …………………………………………………………………………………., de …………… curs, coneix i respecta la totalitat dels compromisos del present document i participa del programa de reutilització de llibres de text.

Signatura i DNI                                                                                                      Tarragona, a ……. de maig de 2018IMPORTANT

Programa de reutilització de llibres 2018-19

Benvolgudes families,

Us comuniquem que aquest curs el procediment de pagament de la quota d’adhesió al programa de reutilització de llibres serà mitjançant ingrés al número de compte corrent del centre amb les següents dades:

Destinatari: Escola Els Àngels

Compte: ES32 0182 6128 4002 0384 5304

Concepte: Nom de l’alumne · Reutilització

Quota: 25 €

 

El termini de pagament és del 14 de maig al 8 de juny de 2018.

Heu de donar al tutor/a el justificant de pagament i el full de compromís adjunt signat.

Per resoldre qualsevol dubte respecte aquest programa podeu adreçar-vos als tutors o a la secretaria del centre.

Les families que no vulguin participar hauran de comunicar-ho a secretaria el més aviat possible per tal de facilitar el llistat complert de llibres que hauran d’adquirir pel proper curs.

Atentament.

 

Descarrega document de pagament aquí: Pagament reutilització de llibres 2018