Carta de compromís

CARTA  DE  COMPROMÍS  EDUCATIU

Estimades famílies, aquest document que teniu a les vostres mans és la Carta de Compromís Educatiu, mitjançant la qual volem potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

Aquesta carta formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social del vostre fill o filla. L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar. Les famílies, que intervenen en el procés educatiu tant a l’escola com a la llar, presten el suport essencial, els valors i les altes expectatives que són fonamentals perquè els infants percebin la importància de l’educació i assoleixin de forma progressiva el protagonisme en el procés educatiu.

Finalitats d’aquesta carta:

 • Millorar la informació i la comunitat entre el centre i les famílies.
 • Compartir amb els infants i amb les famílies els principis i continguts del Projecte Educatiu del Centre.
 • Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
 • Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.
 • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
 • Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
 • Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
 • Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques dels seus fills i filles.
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

COMPROMISOS

Per part del centre

 1. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna, respectant les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, vetllant perquè siguin també respectuoses amb les dels altres.
 3. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, així com de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna.
 4. Mantenir periòdicament comunicació amb la família de les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal (informes, adaptacions curriculars, orientació acadèmica, etc.).
 5. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, en funció de l’horari docent del mestre o mestra.
 6. Potenciar activitats que afavoreixin la implicació de l’alumnat i de les famílies en la comunitat educativa (jornades esportives, tallers de pares i mares, xerrades, activitats complementàries, …).

Per part de la família

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla, desenvolupar la cooperació necessària per aplicar el Projecte Educatiu del centre i afavorir el sentiment de pertinença a la comunitat educativa.
 3. Instar el nostre fill o filla a respectar i complir les normes bàsiques i específiques de funcionament del centre, en particular, les que afectin la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 4. Vetllar perquè el nostre fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques També perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat (estudi, deures, lectura, …) i porti el material escolar que se li demani.
 5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i les que facin referència a la seva salut (malalties, al·lèrgies, …), així com també les familiars particulars (separacions, custòdies, …), i atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 6. Acceptar els acords del Consell Escolar, i les conseqüències que se’n derivin de l’aplicació de mesures disciplinàries contemplades en el Reglament de Règim Intern del centre.

 

CARTA  DE  COMPROMÍS  EDUCATIU

Les persones sotasignades,  ____________________________  com a  DIRECTOR/A del centre educatiu ESCOLA ELS ÀNGELS  i  (nom i cognoms del pare, mare  o tutor/a)________________________________________________ de l’alumne/a ________________________________________________________ reunits a la localitat de ________________ amb data _______________ conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els compromisos que es desenvolupen en aquest document.

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.

 

        El centre                                                                         La família

      (la direcció)                                                              (pare i mare o tutor/a)

                                               Tarragona,          de                            de  20____.

Descarrega el documentCarta Compromís Educatiu