Consell escolar

El consell escolar és un òrgan de participació del centre.

Està format per:

 • Sector mestres: Genís Garcia, Núria González, Meritxell Petanàs, Fina Flores, Francesc Horta i Cristina Carreras.
 • Sector mares i pares: Carlos Lavatelli, Emma Gesa, Alba López, Pera Masjuan, Santi Estapé, Judith Ahufinger i AMPA (Georgina Santamaría).
 • Personal de serveis: Regina Luna (Conserge).
 • Personal PAE: Roser Oms
 • Ajuntament: Mònica Oliveres
 • Equip directiu: Maria Jornet, Carme Escué i Marta Iñíguez.

Les seves funcions són:

 • Donar suport al Pla General Anual, sense prejudici de les competències del Claustre de Professorat que s’estableixen en el article 148 de la LEC en relació amb la planificació i la organització docent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la justificació del compte de gestió.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats per les persones candidates.
 • Participar en la selecció del director o directora del centre en els termes que estableix la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. En el seu cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director o directora.
 • Decidir sobre l’admissió de l’alumnat amb relació a allò establert en la LLEI 12/2009, del 10 de juliol d’educació, i disposicions que la desenvolupin.
 • Realitzar el seguiment dels compromisos educatius i de convivència subscrits en el centre, per garantir la seva efectivitat i proposar l’adopció de mesures i iniciativa en cas de compliment.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atengui al present Reglament (NOFC) i altre normativa d’aplicació. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de l’alumne o alumna que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància dels pares, mares o representants legals de l’alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en el seu cas, les mesures pertinents.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Reprovar a les persones que causen danys, injuries o ofenses al professorat. En tot cas, la resolució de reprovació s’emetrà després de la instrucció d’un expedient, prèvia audiència a l’interessat.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 • Fixar les directrius de col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre.
 • Elaborar propostes e informes, a iniciativa pròpia o a petició de la Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
 • Aprovar i valorar totes les iniciatives proposades del la comissió gestora del centre.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda pel Departament d’Ensenyament.