NOFC

En un centre educatiu totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen han de cumplir amb les Normes d’Organització i Funcinament del Centre. De la mateixa manera, tothom que en vulgui formar part i estigui vinculat a la nostra escola, les ha de conèixer i respectarles.

L’aprovació d’aquest document depèn en última instància, del Consell Escolar. Si voleu llegir el document, podeu consultar-ho al següent enllaç.