Oferta educativa

PROJECTE EDUCATIU

L’Escola La Torreta és una escola pública, catalana, de qualitat, activa, plural i integradora. Els nivells educatius que imparteix són el segon cicle d’Educació Infantil i tota l’Educació Primària.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA

L’edifici de nova construcció està preparat per donar servei a dues línies educatives, amb tots els equipaments i serveis: aules d’Infantil i Primària amb tecnologia multimèdia, aula de plàstica, aula de música, aula d’informàtica, aula d’Educació Especial, biblioteca, sala de psicomotricitat, gimnàs i pistes poliesportives.

 

PROPOSTA EDUCATIVA

Col·laborem amb les famílies per aconseguir el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Proposem una acció educativa que dona protagonisme a l’infant i que fa de la relació alumne-mestre-família l’element central. Treballem per l’assoliment de les capacitats d’Educació Infantil i les competències d’Educació Primària.

METODOLOGIA

 

Foment de l’acció tutorial individual i de la dinàmica de cada grup. Ús d’estratègies didàctiques flexibles per afavorir la inclusió de tot l’alumnat i fomentar les ganes d’aprendre i la curiositat: centres d’interès, escenaris, racons i projectes de classe. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (ús del Drive, correu electrònic i aules virtuals) per adaptar-nos als reptes de la societat actual. El Projecte Lingüístic de Centre impulsa el tractament integrat de les tres llengües: català, castellà i anglès, tot fomentant la comunicació i expressió tant oral com escrita. La llengua anglesa és iniciada a l’Educació Infantil i utilitzada com a vehicular a Primària potenciant la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera). Suport educatiu per a grups en horari lectiu i no lectiu a aquells alumnes que requereixen un acompanyament en l’aprenentatge. Atenció específica als alumnes amb necessitats educatives especials, posant al seu servei a professionals de l’EAP, a la mestra d’EE i altres mestres de suport.

 

PROJECTES DE L’ESCOLA

  • Robòtica: els alumnes d’Educació Infantil s’inicien en el desenvolupament del pensament computacional a través de la robòtica (Bee-Bots). Els alumnes de 5è s’inicien enguany a la segona edició del Vallèsbot.
  • GEneració Plurilingüe (GEP): els grups de Primària realitzen l’àrea de plàstica amb l’anglès com a llengua vehicular. Ampliant aquesta proposta, i de manera progressiva, s’imparteix una part de l’àrea de medi natural i social també en anglès.
  • Música: els grups de 2n i 5è de Primària treballen el cant coral al centre amb la finalitat de fer una actuació amb altres escoles de la zona respectivament. Projecte de percussió i ukelele a partir de 3r amb la col·laboració de l’escola de música de La Roca.
  • InnovaMAT: projecte de matemàtiques basat en una metodologia manipulativa i vivencial. Estructurat en tres blocs: laboratori de nombres, aventures i plataforma digital. Enguany es porta a terme a Cicle Inicial, aquesta proposta s’ampliarà a la resta de cursos durant els propers anys.
  • English Day: jornada per fomentar l’anglès oral a l’escola mitjançant jocs, teatre i cançons.

 

SORTIDES I ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS

Al llarg del curs el centre proposa a cada cicle sortides i activitats relacionades amb els continguts del currículum. A més, els alumnes de P5, 2n, 4t i 6è (en anglès) gaudeixen d’unes colònies. Celebrem les festes tradicionals catalanes.

 

SERVEIS

  • Menjador escolar: gestionat per l’empresa Tresmes Ecoactiva amb menú ecològic i de proximitat. L’escola disposa de cuina pròpia i un ampli menjador.
  • Acollida matinal i de tarda: el servei també està gestionat per l’empresa Tresmes Ecoactiva.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMPA organitza activitats extraescolars en funció de les possibilitats i de les necessitats de la comunitat educativa: anglès, patinatge, robòtica, cuina i esports.