Oferta educativa

PROJECTE EDUCATIU

L’Escola La Torreta és una escola pública, catalana, de qualitat, activa, plural i integradora. Els nivells educatius que imparteix són el segon cicle d’Educació Infantil i tota l’Educació Primària.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA

L’edifici que acull l’Escola La Torreta és dels més moderns del municipi, ja que durant l’any 2012  es van enderrocar les antigues construccions i es va construir un nou centre escolar que està preparat per donar servei a dues línies educatives, amb tots els equipaments i serveis: aules d’Infantil i Primària amb tecnologia multimèdia, aula de plàstica, aula de música, alumne NEE, aula d’informàtica, sala de psicomotricitat, gimnàs i pistes poliesportives.

 

PROPOSTA EDUCATIVA

Volem col·laborar amb les famílies per aconseguir el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Proposem una acció educativa que dona protagonisme a l’alumne i que fa de la relació alumne-mestre-família l’element central. Volem garantir l’assoliment de les capacitats d’Educació Infantil i les competències d’Educació Primària.

ACCIONS EDUCATIVES

Foment de l’acció tutorial individual i de la dinàmica de cada grup. Ús d’estratègies didàctiques diverses per fomentar les ganes d’aprendre i la curiositat: centres d’interès, escenaris, racons, projectes de classe… Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obrir nous horitzons de coneixement. Tractament exhaustiu de les llengües: català, castellà i anglès, tot fomentant la comprensió lectora i la correcta expressió, tant oral com escrita. La llengua anglesa és iniciada a l’educació Infantil i utilitzada com a vehicular a Primària potenciant el projecte GEP. Suport educatiu per a grups en horari lectiu i no lectiu a aquells alumnes que requereixen un acompanyament en l’aprenentatge de les àrees instrumentals (llengua i matemàtiques) Atenció individualitzada d’alumnes amb necessitat educatives especials, posant al seu servei a professionals de l’EAP, a la mestra d’EE i altres mestres de suport.

 

PROJECTES DE L’ESCOLA

  • Robòtica: els alumnes d’educació Infantil s’inicien en el desenvolupament del pensament computacional a través de la robòtica (Bee-Bots).
  • Grup Experimental del Plurilingüisme (GEP): els grups de Primària realitzen l’àrea de plàstica amb l’anglès com a llengua vehicular. Ampliant aquesta proposta, i de manera progressiva, s’imparteix l’àrea de medi natural també en anglès.
  • Música: els grups de 2n i 5è de Primària treballen el cant coral al centre amb la finalitat de fer una actuació amb altres escoles de la zona respectivament.
  • Salut: treball dels hàbits alimentaris, la salut emocional…
  • Reutilització de llibres: foment del respecte i la reutilització dels llibres de text i del material escolar per tal de no malbaratar els recursos.

 

SORTIDES I ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS

Al llarg del curs el centre proposa a cada cicle sortides educatives relacionades amb els continguts del currículum. A més, els alumnes de 6è, 4t, 2n i P5 gaudeixen d’unes Colònies.

 

 

 

SERVEIS

  • Menjador escolar: gestionat per l’empresa Tresmes Ecoactiva amb menú ecològic i de proximitat. L’escola disposa de cuina pròpia i un ampli menjador.
  • Acollida: el servei també està gestionat per l’empresa Tresmes Ecoactiva.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMPA organitza activitats extraescolars en funció de les possibilitats i de les necessitats de la comunitat educativa