Organització del centre

L’objectiu de l’estructura organitzativa de la nostra escola és la de buscar la participació i el compromís de tots els/les membres de la comunitat educativa.

ORGANITZACIÓ INTERNA

Equip directiu: Format pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis, ens reunim per planificar i avaluar tasques i compartir aspectes més específics de la gestió així com per resoldre qüestions del dia a dia i atendre demandes de la comunitat educativa.

Claustre: Integrat per tot el professorat, la TEEI i l’Auxiliar d’Educació Especial, es reuneix setmanalment amb diferents formats per tractar temes pedagògics i de funcionament, per traspassar informacions o com espai de debat i d’intercanvi d’experiències.

Coordinació pedagògica: Els/les coordinadors/es de cada cicle es reuneixen setmanalment amb el/la cap d’estudis per organitzar i coordinar activitats o reflexionar sobre accions pedagògiques, així com per compartir propostes des dels cicles.

Coordinadora LIC, coordinador TAC i coordinadora de Riscos Laborals: Es reuneixen amb la Direcció els dies que s’estipulen a la Programació General Anual de Centre per tal de col·laborar en les tasques establertes.

Comissió d’Atenció a la Diversitat: Formada per la Cap d’estudis, les mestres d’Educació Especial, la coordinadora LIC  i la psicopedagoga de l’EAP, es reuneix una hora setmanalment amb l’objectiu de fer el seguiment i planificar actuacions amb els alumnes amb necessitats educatives especials per aconseguir una millora dels seus resultats educatius i de la seva cohesió social. Trimestralment, a la CAD s’hi afegeixen els coordinadors de cicle i la directora. És la CAD ampliada, en les sessions de treball de la qual es revisen o s’acorden aspectes pedagògics d’aquesta atenció a la diversitat.

Comissió Social: Formada per la directora, la cap d’estudis, l’educadora social de l’EAP i 2 educadores socials  de l’Ajuntament, es reuneix sistemàticament un cop al mes per fer un seguiment de l’alumnat amb risc d’exclusió social i prendre acords o planificar actuacions coordinades per ajudar o acompanyar les seves famílies.

Comissions d’avaluació: S’encarreguen d’analitzar col·lectivament els processos i els resultats dels aprenentatges de cada alumne, efectuar propostes d’adequació i suport i decidir la retenció o promoció dels alumnes en finalitzar el cicle. Hi participa l’equip de mestres del cicle, presidit per la Cap d’estudis i es convoquen cada trimestre segons calendari marcat a la PGA.

Consell Escolar: A més a més de ser convocat quan és prescriptiu, es convoca d’acord amb les necessitats que puguin aparèixer.

Comissions del Consell Escolar S’encarreguen d’estudiar, informar i elevar propostes al consell escolar sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·licitin o considerin convenient d’aportar. A la nostra escola en tenim quatre: Comissió econòmica, Comissió de convivència, Comissió de menjador i Comissió permanent.

AMB LES FAMÍLIES

AFA : L’equip directiu es reuneix periòdicament amb L’AFA per parlar, organitzar i valorar diverses actuacions.

Col·laboracions i acompanyaments:  Actualment, tenim un grup de mares i pares que col·laboren regularment en la gestió de la biblioteca del centre i en el projecte de Grups interactius així com en els acompanyaments quan hi ha activitats programades per les quals cal desplaçar-nos fora de l’escola al TAC, al pavelló, al camp de futbol, a la biblioteca o al Museu de Cardedeu.

Fem un cafè: Organitzat des de l’Equip Directiu, aquest espai vol ser un espai de trobada informal per compartir i intercanviar opinions, neguits o coneixements sobre diferents temes relacionats amb l’escola.

AMB L’ALUMNAT

Assemblea d’escola: Formada per un delegat/da de cada grup-classe, es reuneix dos cops cada trimestre, amb la directora i/o la cap d’estudis per tractar temes d’escola amb el compromís de traslladar i vetllar pel compliment dels acords o els projectes proposats.