Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, mares i pares, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició Consell 20-21

Acords del Consell Escolar