Projectes Llengües Estrangeres

Llengua Estrangera (Anglès) a l’Escola Garigot

 

Anglès a Infantil: L’Ensenyament/aprenentatge de la primera llengua estrangera (anglès) comença a P3 on el l’Storytelling (contacontes) té un protagonisme essencial juntament amb altres activitats lingüístiques (rutines, cançons, rimes…).

Durant els primers cursos  de l’Educació Primària l’ensenyament és prioritàriament de llengua oral, buscant activitats i situacions reals d’ús de la llengua.

A partir de CM s’introdueix més sistemàticament el treball de llengua escrita però la llengua oral continua sent l’eix principal.

La llengua vehicular a l’aula en tots els nivells és l’anglès. Per facilitar la comprensió, l’especialista d’anglès complementarà, si s’escau, els missatges amb suport visual i/o gestual.

Metodologia: El centre concreta una distribució coherent dels continguts i la creació de contextos d’ús de la llengua a través de nadales, teatre a l’aula, festes a l’escola, monogràfic…

S’utilitzen diverses fonts/recursos didàctiques: llibre de text, materials elaborats pels mestres, cd, pissarres interactives, activitats telemàtiques, làmines, llibres de literatura infantil a la Biblioteca Escolar… La metodologia emprada té com a objectiu l’adquisició d’habilitats lingüístiques a nivell oral i escrit  al finalitzar l’educació primària.

Language assistants: Al centre, amb el suport del Departament, tenim un conveni de col·laboració amb el British School of Barcelona. Aquest conveni proporciona recursos humans, language assistants, els quals són alumnes del British que venen un cop per setmana a l’escola, per ajudar a l’alumnat a adquirir habilitats lingüístiques, sobre tot pel que fa a la competència ORAL o ús de la llengua.

languages-assistants

Art and Craft: L’àrea de plàstica del Cicle Mitjà i Cicle Superior la llengua vehicular és l’anglès.