Noves Tecnologies (TAC)

 

 Noves Tecnologies (TAC)

Les TAC en el desenvolupament curricular. Les eines d’aprenentatge

L’alumnat és el centre del Projecte Educatiu i del Pla TAC del centre. Considerem l’escola un espai on tota la comunitat, especialment alumnes i mestres, som aprenents.

Volem utilitzar la tecnologia per ajudar als alumnes a millorar les seves competències en els aprenentatges. L’ampli ventall de recursos i eines tecnològiques que tenim al nostre abast ens ofereix grans possibilitats pedagògiques. Cal que a l’escola guiem els alumnes a fer un bon ús de les tecnologies per aprendre.

Seguint les orientacions del Departament, per assolir les competències bàsiques, ens centrem en el “Tractament de la informació i competència digital”:

“La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars.”

“L’ús reflexiu i competent d’aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament de totes les competències”

Els nostres alumnes són nadius digitals i fan servir habitualment les tecnologies per a l’oci. Quan per aprendre emprem recursos TAC, diversos i de qualitat, facilitem que estiguin més atents i que augmenti la seva motivació. Els materials pedagògics digitals ofereixen avantatges per a l’aprenentatge com interactuar amb els continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre a partir de les errades, fomentar l’aprenentatge cooperatiu, facilitar l’accés a informacions multimèdia, ajudar a entendre nous conceptes mitjançant simulacions, oferir la possibilitat de compartir els treballs… També possibiliten que el mestre millori la seva eficàcia docent, faci un seguiment més individualitzat de cada alumne i ajuden a atendre millor la diversitat d’alumnes. Pretenem que a l’escola les TAC estiguin integrades de manera habitual en el treball quotidià.

Donat que la tecnologia avança molt ràpid, els materials i les eines que utilitzem han d’estar en revisió constant. Ens proposem utilitzar les següents eines per aprendre:

 • A cicle mitjà i a cicle superior s’han establert les noves tecnologies com una àrea curricular que serà avaluada per un/a mestre/a especialista.
 • Tots els alumnes tenen assignada una hora d’informàtica al seu horari.
 • Activitats que trobem a la xarxa com Quaderns virtuals, JClic, simulacions, exercicis autocorrectius, dictats en línia …
 • Propostes del banc de recursos d’Alexandria, per a Moodle i PDI.
 • Recerca d’informació a Internet: diccionaris, webs … aprenent a seleccionar i processar la informació.
 • MUD de l’edu365.com.
 • Webquest i caceres del tresor.
 • En alguns casos hem creat recursos propis, per exemple una unitat didàctica interdisciplinar sobre l’univers.
 • Cal tenir en compte també els recursos que trobem a la plataforma Linkat.

Les PDI i els videoprojectors amb pantalla

Les Pissarres Digitals Interactives i els videoprojectors amb pantalla permeten aprendre amb materials multimèdia i tant els professors com els alumnes poden presentar i treballar diferents continguts.

En aquests moments tenim el programari específic per a PDI instal·lat a la tots els ordinadors de l’escola.

Infraestructures i equipaments informàtics

– Els darrers anys l’escola està realitzant un esforç econòmic important per disposar dels equipaments adequats, ordinadors, canons, projectors, PDI …

Disposem de les següents infraestructures:

 • 1 aula d’informàtica:  25 ordinadors amb arrencada dual Windows i Linkat.
 • 1 servidor.
 • 1 o 2 ordinadors per cada classe.
 • Ordinadors a les aules d’anglès, educació especial, sala de mestres, direcció, secretaria, aula d’acollida, música i consergeria.
 • Videoprojectors, PDI i equip de so a totes les aules.
 • Xarxa (amb Wifi docent i eduroam)
 • 2 línies de telèfon i internet amb fibra òptica.
 • 10 portàtils.
 • Càmeres de fotografiar, càmera de vídeo, equip de so …
 • Un carro amb 13 portàtils neetbooks.