Apadrinament Lector

1. CONTEXT

L’escola Garigot està situada al municipi de Castelldefels (Barcelona), és un centre d’educació Infantil i Primària pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya. És un centre jove amb un curt període d’existència. El centre va engendrar- se al curs 2002-2003 en el recinte de Can Roca al centre de Castelldefels. Fou en el transcurs del curs 2005-2006 que es va fer el trasllat cap a la nova escola en l’ubicació actual.
És una escola de doble línia que imparteix tant educació infantil com educació primària amb un total de alumnes aproximadament.
El percentatge d’alumnat que tenen com a llengua materna el català és molt baix, la gran majoria dels infants hi té la llengua castellana o, en molts casos, hi té una llengua estrangera. El 78% aprox. de nens i nenes vinguts de fora del territori Espanyol o nascuts a l’Estat mantenen la seva llengua materna, els costums culturals, les tradicions, i en definitiva allò que els arrela al seu país d’origen.
L’escola es proposa com a línia pedagògica, entre altres reptes, aconseguir dia a dia que el català es converteixi en la llengua vehicular dins i fora de dels límits del centre escolar.

2. PROJECTE APADRINAMENT LECTOR

La lectura és un dels continguts bàsics del procés d’ensenyament- aprenentatge del nen/a. El procés lector du implícit una sèrie d’habilitats tant lingüístiques com socials que ajudaran a l’infant a desenvolupar diverses capacitats que de ben segur farà servir en molts dels àmbits de la seva vida quotidiana.
És important que l’escola ofereixi les eines necessàries per a què el nen/a agafi l’hàbit lector i aconsegueixi llegir pel plaer de llegir.
El projecte sorgeix a partir de la necessitat de l’alumnat de millorar el procés lector i la comunació lingüística en tots els seus aspectes.

L’apadrinament lector consisteix en compartir un espai en el qual els nens i les nenes més grans de l’escola (alumnat de sisè) fan lectura i expliquen contes els petits de Primària (alumnat de segon). Amb aquest projecte s’intenta que tant uns com els altres visquin una experiència d’aprenentatge lector, en el qual els nens i les nenes de sisè curs facin de “padrins” lectors i ajudin a aprendre a llegir als infants de segon i que aquesta activitat sigui engrescadora i el més motivadora possible per tal que se’ls hi encomani el plaer de llegir.

3. OBJECTIUS DEL PLA LECTOR

El projecte de l’apadrinament lector es proposa aquests objectius:

 • Millorar el nivell lector dels alumnes de primer.
 • Establir relacions comunicatives en llengua catalana entre els alumnes de cicle inicial amb els de cicle superior.
 • Relacionar-se i implicar-se amb alumnes més petits per tal de facilitar la integració dels alumnes a l’entorn de l’escola.
 • Permetre una atenció més individualitzada en la llengua.
 • Facilitar la llengua catalana com a llengua vehicular entre l’alumnat.
 • Motivar el gust per la lectura.
 • Reforçar el vocabulari i la pròpia parla i poder ampliar-lo.
 • Desenvolupar la imaginació, la creativitat i la fantasia.
 • Gaudir dels contes i dels diferents tipus de textos que hi ha al nostre abast.
 • Establir i respectar el compromís d’ajuda i cooperació entre alumnes de diferents cicles.

 

4. L’ACTIVITAT PAS A PAS

Al llarg del primer trimestre els tutors/es de 5è i els de 1r es reuniran per tal de preparar l’activitat i dur-la a terme. Es distribueixen les parelles formades per un nen/a de cinquè i un/a nen/a de primer (s’intentarà que siguin parelles nen-nena,) tenint en compte aspectes com ara el nivell d’aprenentatge, la personalitat, les motivacions, entre altres.
En un primer moment, seran els/les mestres de Cicle inicial els qui decidiran i pautaran quin tipus de contes s’explicaran als menuts: variats, tradicionals, d’argument senzill, amb imatges…
El mes de novembre cal fer aquest primer pas i explicar als més grans la importància del compromís que adquireixen i de la responsabilitat que això suposa respecte els més petits. Així mateix, aquest compromís quedarà reflectit en un contracte que signaran el padrí/padrina i el fillol/la el dia que es començarà l’apadrinament. Aquest contracte estarà relacionat amb un carnet lector, que tindrà cada alumna/e?
Durant l’activitat no només es llegirà, sinó que també els padrins/es faran preguntes de comprensió o qualsevol altra activitat relacionada amb les habilitats lingüístiques, depenent de les necessitats del seu fillol/fillola. En el cas que aquest/a no domini encara les habilitats de descodificació, el/la mestre/a proporcionarà un material més senzill per tal que el nen/a pugui seguir sense dificultats (abecedari de fonemes tal com el tenen a classe de primer, imatges…) i el document per ser un bon padrí lector.
A meïtat del procés o del curs faran un canvi de situació, és a dir, els nen/es de primer que es quedaven a classe marxaran a cinquè, i al’inrevés. Alhora que entre les classes de primer faran l’intercanvi de la capsa dels llibres per a que sigui molt més rica i variada la tipologia.

4.1. TEMPORITZACIÓ

Al llarg del mes de setembre i octubre es preparà a l’alumnat per iniciar l’apadrinament
i es recolliran textos, contes,… per a llegir, de tal manera que quedin recollits en un capsa tots aquells llibres i/o material que es farà servir per a l’activitat.
A partir de la meïtat del 1r trimestre, es començarà l’apadrinament distribuïnt els grups de la manera següent:

– Cinquè A i B aniran a llegir amb els nens i nenes de primer A i B els dijous, a l’última mitja hora de la tarda ( tenint en compte de fer el primer moviment d’espai a les quatre menys cinc i recollir l’activitat a les quatre i vint.
Aquesta activitat es farà setmanalment a la mitja hora de lectura diària i durarà fins el mes de juny.

4.2. ESPAIS

Les parelles apadrinades treballen en dos espais: les classes de primer i les classes de
cinquè
Els grans tindran cura dels petits des del començament de l’activitat fins al final: els aniran a buscar i els hi tornaran en el cas que hagin treballat en altres espais que no són l’aula ordinària. Seran dos voluntaris de cinquè els que marxaran a buscar els fillols de primer i pujaran tot el material necessari. A l’arribar a l’aula repartiran els llibres a cada nen i la seva fitxa de títols.
Els ambients s’intentarà que siguin el més adequats possibles per poder llegir amb tranquil•litat.
Si en un moment determinat un alumne de cinquè no tinguès el seu fillol s’enviarà a un altre grup per si el necessiten.

4.3. SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT

Cada alumne/a de sisè tindrà un full de seguiment del seu fillol/a per tal que pugui anar
anotant els avenços i comentaris positius sobre el seu fillol/a.
Aquest full al finalitzar el trimestre se li entregarà al mestre/a corresponent per tal que faci el seguiment oportú i pugui així avaluar el procés lector del seu alumnat.
A part de una graella en la que apuntaran els nens de primer el títol del llibre que estiguin llegint i si els ha agradat o no.

4.4. MATERIAL

• Capsa de llibres, una per a cada classe ( 4 )
• Colors: vermell i verd, per pintar i omplir la graella de títols
• Llapissos
• Carnet de padrí lector
• Abecedari fonètic
• Document explicatiu per ser un bon padrí lector.
• Contracte de compromís.

ANNEXOS

CONTRACTE APADRINAMENT LECTOR
Jo………………………………………, alumne de 5è ….., em comprometo a ser el padrí/padrina del nen/a de 1r………………………………………………….. per tal que avanci en la seva lectura dia a dia.
Els divendres aniré a llegir amb ell/a i després anotaré els avenços que ha aconseguit.

I signo,
Castelldefels, ……………………………………. de 201../1..

TREBALL PREVI AMB L’ALUMNAT DE CINQUÈ
Explicació del projecte per part dels tutors/es.
Lectura del contracte de padrí/padrina.
Presentació del fillol/a.
Primera sessió conjunta de contacte amb els nens i nenes de 1r.
Lliurament dels carnets.

TREBALL PREVI AMB L’ALUMNAT DE PRIMER
Explicació del projecte per part dels tutors/es.
Presentació del padrí/na.
Primera sessió conjunta de contacte amb els nens i nenes de 6è.
Lliurament dels carnets.

PRIMERA SESSIÓ

 • Presentació per part del padrí/padrina.
  o Com em dic i curs que faig.
  o Què farem?.
  o Saps llegir? T’agrada?
 •  Presentació per part del fillol.
  o Com en dic i curs que faig.

Veure document en pdf per veure alguns exemples de fitxes als annexos.