Projecte educatiu

Una escola no és tan sols un edifici, un horari que cobreixi les necessitats de l’ adult, una tradició; una escola és sobretot l’ escenari en el que creixerà, per dins i per fora, l’infant. La nostra escola buscarà una relació basadaen l’ afectivitat, l’ educació devalors, les relacions obertes, l’ atenció al desenvolupament del nen. Aquest convenciment és el que orientarà la nostra acció educativa i que defineixen els següents objectius:

 • Fomentar la formació integral dels infants.
 •  Desenvolupar la pròpia personalitat de l’ alumnat potenciant d’autoimatges positiva.
 •  Adquirir autonomia i equilibri personal.
 • Fomentar les pròpies aptituds i potenciar les actituds positives.
 • Respectar les persones i l’ entorn.
 • Crear i facilitar un clima que afavoreixi les relacions interpersonals i de convivència cordials i respectuoses.
 • Crear un clima de treball, l’estudi i la col·laboració.
 • Orientar i ajudar els infants en l’aprenentatge.
 • Potenciar el treball conjunt de forma adequada a les seves competències i
  capacitats.

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 anys.

L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle dividit en tres nivells, P3, P4 i P5.

Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:

 • Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments.

– Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial.

– Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.

– Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del propi procés d’aprenentatge).

 • Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la transferència dels coneixements entre les diferents àrees.
 • Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques (estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió escrita i el treball ortogràfic a partir de primària)
 • Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell.
 • Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets.
 • Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup.
 • Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat.

La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa respectant les hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació infantil respectivament, i es modifiquen si es creu convenient. Cada curs es revisen i s’actualitzen les programacions de les diferents àrees i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes.

De manera transversal es treballen determinats temes, com la convivència i l’educació emocional, l’educació viària o temes de salut.

A l’etapa infantil hem introduït la metodologia de treball per projectes interdisciplinaris, sistematitzant els aprenentatges de la lectura i escriptura, el càlcul i alguns conceptes matemàtics per tal de garantir el seu assoliment.

A l’escola també treballem projectes compartits entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives, com ara el projecte dels padrins lectors que implica alumnes del nivell de P5 de l’etapa infantil i 1r, 2n i 5è de l’etapa primària. També portem a terme altres experiències educatives que comporten compartir activitats internivells i que potencien el coneixement dels alumnes entre ells i la convivència.

La inclusió

L’escola es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació inclusiva i dóna atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell que pot trobar més dificultats a causa de les seves condicions personals o socials.

L’escola pren en consideració els elements curriculars, metodològics i organitzatius per

aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn escolar.

Principis d’inclusió i coeducació

a) Inclusió: Els centre està obert a tot l’alumnat.

b) Normalització: L’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) es duu a terme amb els recursos de què disposa el centre i en els contextos ordinaris, sempre que sigui possible.

c) Personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves característiques personals que cal respectar i valorar.

d) Igualtat d’oportunitats per a l’aprenentatge i la participació: Es possibilita a tot l’alumnat la participació en activitats ordinàries.

e) Atenció educativa de proximitat: Poder rebre l’atenció educativa en un centre proper a l’entorn on viu.

f) Participació i corresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa per tal d’afavorir la inclusió escolar i social.

g) Coeducació: Es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les persones, sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries.

Atenció a la Diversitat

El model actual d’ensenyament/aprenentatge parteix del fet evident, que l’escola fa accessible al seus alumnes aspectes de la cultura que són fonamentals pel seu desenvolupament personal, i no tan sols en l’àmbit cognitiu. L’educació, entesa globalment, és el motor pel desenvolupament; això suposa incloure també el creixement harmònic i equilibrat en altres tipus de capacitats com són: les d’equilibri personal, inserció social, de relació interpersonal i les de caràcter motriu. Per poder assolir aquestes capacitats el sistema educatiu s’estructura funcionalment, al voltant de les etapes educatives de caràcter comprensiu i obligatori (infantil, primària i secundària).

El sistema educatiu a Catalunya entén d’una determinada manera, aspectes com: l’atenció a la diversitat d’alumnes, la funció social de l’ensenyament, com s’aprèn i com s’ensenya, el què ensenyar, els continguts curriculars,…

Considerem que l’escola és un “centre acollidor” en tant que garanteix la inclusió escolar i social de tot l’alumnat amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen a partir dels tres eixos següents:

– Consolidació de la llengua catalana, com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu.

– Foment de l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència.

– Promoció de l’equitat educativa per assolir la igualtat en les possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, del professorat i de les famílies.

L’atenció educativa a l’alumnat de l’escola es fonamenta de manera prioritària sobre els principis de: diversitat, necessitats educatives, inclusió escolar, suports, acció tutorial,… tal i com queda recollit a la Resolució de 16 de juny de 2011.

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’objectiu d’assolir les competències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un principi comú a tots els cicles i etapes de l’educació obligatòria.

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre està plantejada des d’una perspectiva global i per tant forma part de les actuacions prioritàries del centre.

L’acció tutorial l’entenem com el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat, potenciant la integració social i la implicació tant de l’alumnat com de les seves famílies a la dinàmica del centre.

Entenem per suports educatius tota intervenció que realitza el centre per augmentar la capacitat d’atendre la diversitat de tot l’alumnat, potenciant la reducció i/o supressió de les barreres a l’aprenentatge i la participació.

Considerem l’educació inclusiva com el procés pel qual s’ofereix a tots els alumnes, sense distinció, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys i juntament amb ells, dins de l’aula ordinària.

Creiem que el nostre centre podrà avançar en el model d’escola per a tothom, en la mesura en que hi hagi implicació i compromís de tots els agents del centre (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en l’assoliment dels quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva que garanteix la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tots els alumnes.

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són:

 • Principi d’inclusió: Tots els alumnes poden aprendre junts, per tant tots els alumnes van a l’escola del barri i a la classe que els correspon per edat.
 • Principi de normalització: Tots els alumnes reben un programa educatiu adequat. Cal tractar a tots els alumnes de la mateixa manera, evitant les actituds compassives o sobre protectores
 • Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves
 • característiques personals. Tots els alumnes reben un currículum apropiat a les seves
 • necessitats
 • Principi d’igualtat d’oportunitats: Cal donar a aquells que més necessiten els recursos que els facin falta per poder assolir els seus objectius d’aprenentatge. Tots els alumnes participen a les activitats complementàries i extra-curriculars. Tots els alumnes es beneficien de la cooperació i col·laboració entre l’escola, la casa i la comunitat.

Educació Especial

L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es durà a terme:

– Dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats possible.

– En grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària.

Tal i com queda recollit a la normativa d’inici de curs:

“Sempre que es pugui i es consideri adequat, es prioritzarà que l’atenció educativa específica es faci a l’aula ordinària”

Es poden requerir diferents tipus de suport :

Suport previ. (Per alumnes amb retard maduratiu, discapacitat psíquica i sensorial) serà necessari anticipar els elements del contingut o activitats que es faran després a l’aula.

Suport simultani. Es portarà a terme dintre de l’aula quan es fa l’activitat.

Suport posterior. Per proporcionar a l’alumne/a un reforç quan no ha assolit els objectius que es pretenia amb l’activitat.

– Participació en les diferents estratègies organitzatives que es fan al centre en aquesta etapa, per treballar la diversitat: tallers, grups flexibles, racons…

USEE

Som una escola que té una Unitat de Suport d’Educació Especial (USEE). És un recurs que ens ajuda a arribar a tota la diversitat de l’escola i donar suport i recursos a tots l’alumnat de la forma més adequada.

Un objectiu prioritari és construir un context educatiu que doni lloc a les diferències de tots els alumnes.

Volem fugir de les estructures rígides d’ensenyament i la proposta és ser una escola

interactiva on els coneixements siguin útils i significatius.

Aquests objectiu ho volem portar a terme a través del treball per ambients, projectes d’escola i aula, intervenció de diversos mestres dins l’aula (co-docència), etc..

Aula d’Acollida

L’aula d’acollida és un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant

interacció amb la dinàmica del Centre. Procura una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Proporciona a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics com a complement del treball del grup classe al qual està adscrit.

El /la tutor/a de l’aula ordinària i el/la tutor/a d’aula d´acollida determinen les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives d’aquest alumnat, així com els criteris metodològics que considerin més apropiats.

El tutor responsable de l’aula d’acollida es coordina periòdicament amb les persones que tenen els/les alumnes per fer un seguiment real i constant de l’alumnat.

Alumnat Nouvingut

Es considera alumne/a nouvingut aquell/a alumne/a de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya en els vint-i-quatre darrers mesos.

Quan arriba aquest alumnat, el Centre preveu mesures específiques per tal que pugui sentir-se acollit/da (veure Pla d’ Acollida).

El Centre dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat i estableix els criteris metodològics i els materials curriculars que els facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment, per mitjà de l’elaboració del Pla de treball individualitzat intensiu (PII).