Grups Flexibles

Els agrupaments flexibles, des d’una perspectiva constructivista dels processos d’ensenyament i aprenentatge, constitueix una estratègia organitzativa i curricular per a atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge, d’interessos i característiques de l’alumnat.

A l’escola realitzem una sessió de llengua catalana en grup flexible homogeni on es treballa l’expressió escrita, mitjançant una seqüenciació vertical de diferent tipologia textual (contes, poesies, descripció,…).

I un altre de matemàtiques (grups heterogenis) on es treballa la numeració, la mesura i la geometria, aplicant activitats manipulatives que afavoreixen l’adquisició dels coneixements.

Aquests grups flexibles s’organitzaran de la següent manera:

 • LLENGUA CATALANA: Els tres grups (homogenis) treballaran el mateix contingut tot adaptant les activitats, objectius i metodologia, per poder respondre millor a les necessitats de cada grup.
 • MATEMÀTIQUES: Els tres grups (heterogenis) treballen els tres aspectes, en sessions diferents.

Un altre aspecte important que treballem a l’escola són la Lectura i la comprensió, mitjançant les ACL:

Lectura i comprensió

 L’objectiu principal de passar aquestes proves és per observar en quin nivell de comprensió és troba cada alumne i buscar estratègies per tal de poder-les millorar cara a final de curs.

Aquestes proves, en llengua catalana, discriminen entre 4 nivells de comprensió lectora, d’acord amb les modernes teories sobre el procès lector:

 • Literal: €comprendre allò que explicitament diu el text.
 • de reorganització o síntesi: €ser capaç de reorganitzar la informació, fer-ne un resum o un esquema, és a dir ser capaça de fer-ne una síntesi.
 • inferencial o interpretatiu:€ implica l’activació de coneixements previs i serveix per a treure’n conclusions.
 • crític o profund:€ permet emetre judicis i opinions pròpies sobre allò que s’ha llegit.

Objectiu: Desenvolupar la comprensió global de la lectura, l’obtenció ’informació, la interpretació i la reflexió.

Competències:

-Competència oral (intercanvis amb els altres, elaborar I expressar idees, opinions i sentiments)

-Competència comunicativa escrita (potencia la lectura i l’escriptura, la comunicació i la creació)

-Competència literària (el plaer de la lectura)

Avaluació

 

Avaluarà la persona que porti aquell grup. A l’hora de posar les notes a l’informe se li passarà al/la tutor/a amb les explicacions oportunes.

Constarà de:

Avaluació inicial:

 

 • Es parteix del traspàs del curs anterior realitzat pel tutor/a en l’àmbit de llengua i es passarà una prova inicial d’ACL .
 • Els grups sempre estaran oberts a canvis molt clars.

 

Avaluació formativa:

 

 • Seguiment d’observació de com funciona cada grup i de l’evolució de cadascú dels alumnes. Recerca de l’estratègia lectora més adient.

 

Avaluació trimestral:

 

 • Prova de lectura i comprensió d’un text per a tots els grups.
 • Valoració dels resultats obtinguts, canvis i seguiment de l’alumnat.
 • I si escau propostes de millora.

 

Avaluació final:

 

 • Coincideix amb el tercer trimestre i es tornen a revisar els resultats.