INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ACTUALITZADA (08-05-2020)

Benvolgudes famílies,

A partir del 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria a les escoles o instituts triats en primera opció.

La manera recomanada per tal d’evitar contagis serà utilitzar formularis telemàtics que trobareu al portal preinscripcio.gencat.cat. Caldrà que la documentació aportada (còpia DNI, còpia llibre de família i altres documents que s’al·leguin) s’envii al correu del centre (c5005880@xtec.cat) per poder baremar. Els documents que no s’aportin no es podran puntuar.

Els dies 19, 20, 21, 22 de maig en horari de 9.00h a 13.30h. L’escola Frederic Godàs estarà oberta per a les famílies que no puguin portar a terme els tràmits online, però s’haurà de concertar abans cita prèvia.

Per demanar cita prèvia es pot enviar un correu a l’escola a partir del dia 13 de maig o bé trucar per telèfon del 18 al 22 de maig.

Es podran consultar els resultats del procés de preinscripció per internet.

Els alumnes que ja són del Frederic Godàs tindran la plaça confirmada per al proper curs de manera automàtica i aquest any no caldrà fer cap tràmit més.

Cordialment,

La direcció

_________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ.

1.- Resguard de la sol·licitud, si el tràmit s’ha fet online. Si és presencial cal portar el full de la sol·licitud complimentat.

2.- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). O de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

3.- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. (si en té)

4.- Original i còpia del llibre de família.

5.- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin.

PER VENIR A FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL CAL PORTAR MASCARETA, GUANTS, BOLÍGRAF I TENIR CITA PRÈVIA.

CRITERIS DE PRIORITAT

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS DE DESEMPAT

Com a criteris complementaris de desempat:

* Família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

MATRÍCULA

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol amb cita prèvia.

OFERTA DE PLACES

Obligatòria 2020/2021

Publicació de l’oferta inicial de places a 08/05/2020 (pot estar subjecte a canvis).