Les operacions a l’escola

El treball de les operacions a l’escola

Per treballar les operacions ho farem a partir dels diferents significats de les operacions: 

La Suma: (es farà des de primer)

  • Comptar objectes que un mateix ja tenia, és a dir, no hi ha una acció que porti a tenir-ne més.
  • Hi ha accions que ens porten a canviar una quantitat inicial augmentant-la.

La Resta (a partir de primer)

  • Situacions de comptar objectes que un mateix ja tenia, és a dir, no hi ha una acció que porti a tenir-ne menys.
  • Situacions en què hi ha accions que ens porten a canviar la quantitat inicial disminuint-la.
  • Situacions de comparació i en les quals ens preguntem quina és la diferència o bé quants en falten per igualar les dues quantitats.
  • Situacions de complementarietat en les quals coneixem el total d’un grup i el nombre d’elements que tenen una determinada característica i volem saber quants no la tenen.

La Multiplicació (a partir de primer)

  • Situacions en les quals hi ha un determinat nombre d’objectes agrupats en grups iguals. Són elements, però, que es podrien agrupar d’altres maneres. Volem saber quants objectes hi ha.
  • Situacions en les quals hi ha un determinat nombre de grups, d’un valor o una quantitat igual, no modificables. Volem saber el valor o la quantitat total.
  • Situacions en les quals hi ha combinació d’elements i es vol saber quantes combinacions són possibles.

La Divisió (a partir de primer)

  • Situacions en les quals es reparteix una quantitat en un determinat nombre de grups iguals. Volem saber quants elements hi haurà a cada grup.
  • Situacions en les quals es reparteix una quantitat en grups d’una quantitat predeterminada i es vol saber quants grups surten.
  • Situacions en les quals es coneix un preu o un valor total i es vol saber el de la unitat. (a partir de 3r)

Treballarem les operacions d’una manera interrelacionada. Hi ha més d’una situació per a cada operació. Les operacions estan interrelacionades. 

Treballarem amb materials diversos com la recta numèrica, quadre dels nombres, materials multibase, àbacs… per:

  • Deixar de considerar els algorismes escrits com la part fonamental de l’aprenentatge del càlcul.
  • Incloure en els aprenentatges el control de resultats a partir d’estratègies que permetin fer l’estimació del resultat d’una operació plantejada amb la calculadora a més de ser capaç d’interpretar-lo.
  • Aconseguir una fluïdesa en el càlcul que permeti trobar amb estratègies pròpies molts resultats sense necessitat d’usar ni la calculadora ni els algoritmes estàndard.
  • Reforçar en l’aprenentatge del càlcul amb el bon coneixement dels nombres i de les operacions, així com les seves propietats i relacions.