Organització del centre

“Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat”, proverbi africà.
 • Organització del centre

Any rere any l’escola ha anat creixent i aquest creixement ha estat el motor d’una reorganització constant de les estructures internes del centre.

A nivell intern, es distribueix en diferents agrupaments amb canals de transmissió establerts i coneguts per a tothom que ens permeten fer de la manera més eficaç possible la gestió del dia a dia. A continuació, recollim quin és el mecanisme de funcionament d’aquests agrupaments:

 • Equip Directiu: Per una banda, ens reunim de forma sistemàtica dues hores a la setmana per planificar i avaluar tasques i compartir aspectes més específics de la gestió i per l’altra banda, compartim l’espai físic de despatx per tal de poder consultar-nos en tot moment, per resoldre qüestions del dia a dia i atendre demandes de la comunitat educativa.
 • Claustre: Es reuneix periòdicament per tractar temes pedagògics i de funcionament que prèviament s’han parlat o es parlen posteriorment als cicles/comunitats. Té una funció informativa i també d’espai de debat i d’intercanvi d’experiències.
 • Coordinació pedagògica: Ens trobem amb els coordinadors/es de cada comunitat per reflexionar i organitzar les accions pedagògiques del centre. Cada vegada més, s’està convertint en l’eix més important de treball de l’escola doncs sustenta i articula tota la vessant pedagògica.
 • Coordinadora LIC: Es reuneix amb la Direcció els dies que s’estipulen a la Programació General Anual de Centre per tal de col·laborar en les tasques establertes.
 • Comunitats: L’escola s’estructura en tres comunitats que comprenen tres nivells cadascuna: de petits, de mitjans i de grans. Cada comunitat té una coordinadora.
 • Comissió d’Atenció a la Diversitat: L’atenció a la diversitat és un dels objectius prioritaris de l’escola sent l’objectiu d’aquesta comissió la planificació i el seguiment de les actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Les eines que disposa el centre per garantir aquesta atenció són la CAD i la CADCord. Aquesta està formada per l’equip directiu, la mestra d’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP, les coordinadores de cadascun de les comunitats i la coordinadora LIC. Aquesta comissió es troba trimestralment però per agilitzar les seves funcions s’organitza una subcomissió formada per la directora, la cap d’estudis, la psicopedagoga de l’EAP i la mestra d’educació especial que es reuneix els tres primers divendres per fer una priorització de les intervencions a realitzar.
 • Comissió social: està formada l’equip directiu, la cap d’estudis, la mestra d’educació especial, la psicopedagoga, l’educadora social de l’EAP i l’educadora de l’Ajuntament trobant-se un cop cada quatre setmanes per tal de fer un seguiment de les actuacions de l’alumnat amb risc d’exclusió social o de fracàs escolar.

Amb les famílies

 • AFA : l’associació de famílies de l’escola manté molt bona relació amb els membres del centre amb qui es reuneix periòdicament per parlar, organitzar i valorar diverses actuacions. Un elevat percentatge de famílies estan associades i paguen una quota, fet que possibilita l’organització d’activitats i l’aportació d’ajut econòmic al centre.

Des del blog de l’AFA es gestionen moltes de les informacions del centre.

 • Consell Escolar: A més a més de ser convocat quan és prescriptiu, es convoca d’acord amb les necessitats que puguin aparèixer tal com amb les seves comissions específiques consolidades el curs passat per aprovar qüestions diverses: economia, organització, funcionament o d’informació general que afecta el funcionament del centre.
 • Trobades de pares i mares: Es realitza entre l’equip directiu i les mares/pares referents de cadascuna de les classes, es fan trobades periòdiques i tenen com a objectiu consolidar la participació i la implicació de les famílies amb temes rellevants de l’escola.
 • Comissions: Actualment, tenim al centre comissions mixtes de pares i mestres: informàtica, festes, formació, menjador, sostenibilitat i d’assessors tècnics.

Amb els alumnes

 • Trobada de representants assemblearis: un representant escollit per vot de cada curs de primària es reuneix amb l’equip directiu un cop per trimestre per tractar temes d’escola amb el compromís de traslladar i vetllar pel compliment dels acords.