Preinscripcions

Dates de la PREINSCRIPCIÓ del curs 2021-2022:

-Per a informar-vos sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2021-22 consulteu: Web del Departament

-També podeu trobar informació al web de L’Ajuntament de Vilassar de Mar

Calendari  per al segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària:

 • Període de preinscripció del 15 al 24 de març de 2021

 • PER ACTUALITZAR: El model de sol.licitud encara no l’ha enviat el Departament.
 • Període de matrícula del 14 al 18 de juny de 2021

 • Important: el calendari és provisional

  Cal tenir en compte que, fins que no es publiqui al DOGC la resolució de la preinscripció, hi podria haver modificacions en algunes dates.

  11 de març de 2021: oferta inicial de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

  • Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

   És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

  • 25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació

   Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

  • 19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

   Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

  • Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

   Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

  • 30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

   Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

  • 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

   El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

  • 7 de maig de 2021: llista ordenada

   Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

  • Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

   Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació.

   Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

  • 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

   Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

  • 7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

   Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Funcionament de la PREINSCRIPCIÓ:

PER ACTUALITZAR: El Departament d’Ensenyament ha d’enviar el procediment per fer la preinscrició.

-CODI DE L’ESCOLA VAIXELL BURRIAC per a omplir el formulari de preinscripció: 08041696

Quan finalitzi el període de preinscripció, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament, publicarem els resultats de barem provisional en aquest mateix apartat.

Documentació que cal presentar:

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

DADES DE CONTACTE AMB L’ESCOLA:

-Adreça electrònica: a8041696@xtec.cat

-Telèfon de l’escola: 93 759 01 85

-Codi de l’Escola Vaixell Burriac: 08041696