Matriculació

Els alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO  han de formalitzar la matricula durant el més de juliol: del 13 al 17 de juliol. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Quan acabi el procès de preinscripció us informarem com podeu presentar la documentació per a la matriculació: Telemàticament o presencial en casos excepcionals.

Per matricular-se cal presentar:

  1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.
    – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. DNI: Important: Aquest any amb motiu de l’estat d’alarma els DNI que caduquen a l’any 2020, es consideren automàticament renovats. Qui tingui el DNI amb una adreça diferent a la que ha fet la preinscripció, només l’ha de renovar si caduca ens altres anys que no sigui 2020.
  3. Targeta Sanitària o equivalent (MUFACE).
  4.  2 fotografies de carnet actuals del nen/a.

Per més informació consultar la pàgina de la Generalitat.