Projecte educatiu

El Vaixell Burriac  es defineix com a una escola pública, catalana, inclusiva, laica, respectuosa amb la pluralitat, coeducadora,  participativa, integradora i arrelada i compromesa amb l’entorn.

Per educar cal compartir, l’acompanyament i participació de les famílies en el repte d’educar és imprescindible durant el seu pas per l’escola, per aprendre a viure i a conviure.

L’equip de mestres de l’escola pretén motivar les ganes de descobrir, d’experimentar, de progressar, d’aprendre, fomentant la cultura de l’esforç  i la responsabilitat per tal d’afavorir l’èxit personal i acadèmic de l’alumnat.

MISSIÓ: Declaració de principis raó de l’existència

 1. Fomentem el treball cooperatiu.
 2. Treballem l’educació emocional com a base de la convivència i de l’aprenentatge.
 3. Fomentem la cohesió social i la convivència a través de la cultura de la   responsabilitat.
 4. Seguim un model metodològic que té com a finalitat l’adquisició de competències bàsiques i l’adquisició d’estratègies que potencien els aprenentatges reflexius, funcionals i   significatius.
 5. Respectem la diversitat a l’escola i els diferents ritmes d’aprenentatge de l’aula.
 6. Tenim una estructura organitzativa en quant a l’agrupació dels alumnes que possibilita la interrelació entre ells, fomenta el treball cooperatiu i fa que siguin els propis alumnes els  protagonistes del seu procés d’aprenentatge
 7. Busquem la complicitat de les famílies i els mestres en la tasca d’educar els nens i les nenes, basada en la transparència i les bones relacions.
 8. Potenciem la participació responsable i constructiva de tots els membres de la comunitat educativa, a través dels òrgans de participació, en la gestió institucional i s’impulsa la participació del professorat en projectes d’innovació pedagògica.

 

VISIÓ: com volem ser passats uns anys

Passats uns anys volem que el nostre alumnat sigui:

 • Competent, que sigui capaç de resoldre problemes en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques i actituds.
 • Autònom, responsable, respectuós amb els altres i amb l’entorn.
 • Capaç de gestionar les seves emocions, conflictes, d’acceptar la frustració, amb una autoestima positiva.

Per aconseguir tot això cal ser una escola en evolució.

Una escola amb un projecte en creixement que permeti una constant revisió i avaluació.

Una escola amb un equip docent obert a situacions de canvi i preparat per incorporar innovacions pedagògiques.

Una escola vinculada al poble, al territori i al món.

Una escola que atengui amb qualitat i eficàcia la diversitat i singularitat, potenciant l’educació integral, l’ensenyament individualitzat, la innovació pedagògica i el treball cooperatiu.

Valors: en què creiem

 • Foment de l’equilibri emocional i l’autonomia personal dels nens i nenes.
 • Cultura de l’esforç i el treball ben fet.
 • Capacitat de saber escoltar i entendre als altres potenciant les actituds de respecte,  acceptació, tolerància i empatia.
 • Capacitat d’adaptació, d’actuació i superació davant de diferents situacions.
 • Respecte per l’entorn natural i cultural, des del més immediat i quotidià (el propi centre) fins al natural i patrimonial.
 • Acolliment  i integrar els  alumnes nouvinguts.
 • Cohesió, participació, democràcia i responsabilitat entre tota la comunitat educativa.
 • Innovació i transformació
 • El català com a llengua de referència en tots els àmbits de la vida escolar i compromís amb la llengua i la cultura catalana
 • La mediació com a eina per a la resolució pacífica de conflictes.
 • Responsabilitat i compromís amb la societat de la qual formem part.
 • El reconeixement i respecte per la diversitat de qualsevol tipus
 • La curiositat intel·lectual, l’esperit crític i reflexiu, la creativitat com a instruments de desenvolupament personal.

Projecte de Direcció: