Unitat de suport a l’educació especial (USEE)

Des del curs 2015-2016 l’escola compta amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE). La USEE és una unitat de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en l’entorn escolarordinari amb el compromís de la comunitat educativa de l’escola d’avançar com a escola inclusiva. Correspon a l’equip directiu del centre dur a terme la dinamització d’aquest procés.

Els professionals assignats a aquesta unitat prioritzen l’elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvolupen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixen.

Els alumnes amb necessitats educatives especials formen part d’un grup ordinari.

En la presa de decisions referides a l’alumnat amb necessitats educatives especials participa el professorat i la comissió d’atenció a la diversitat. (CAD)

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l’alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individual (PI). Serà l’equip docent qui establirà els criteris treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat.

El professorat de la USEE col·labora amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual dels alumnes que atén i el seguiment del seu procés d’aprenentatge i aporta a la comissió d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què té una intervenció directa, aportant elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a l’alumne/a aporta, també, les valoracions corresponents. La junta d’avaluació pot preveure la possibilitat de fer una sessió d’avaluació complementària per a avaluar l’alumnat atès amb professionals de la USEE.