Acollida

L’aula d’acollida és un espais obert, flexible i dinàmic per atendre l’alumnat nouvingut a l’escola. L’objectiu és l’atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Aquest espai s’adreça als nens i nenes que han arribat en els dos darrers anys, d’entre 8 i 12 anys, l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior, que desconeix la llengua catalana i necessita una atenció adequada.

Aquest alumnat pot romandre a l’aula d’acollida un màxim de dos cursos escolars i compagina l’horari d’aula d’acollida amb el de l’aula ordinària, de manera que li permeti anar-se incorporant de manera progressiva a les matèries que en cada moment pugui compartir amb la resta de companys i companyes de classe..

L’aula d’acollida té una tutora que es coordina amb el tutor o tutora del grup classe ordinari.aulaac