Consell escolar

NOFC

Capítol 2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ

 

Secció 1. Consell Escolar. 

 

 1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.
 2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

 

1.1. Funcions (Art 148 LEC)

 

 1. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 2. a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 3. b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 4. c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 5. d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 6. e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
 7. f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 8. g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 9. h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 10. i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 11. j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 12. k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 13. l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 14. m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
 15. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
 16. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.

 

1.2. Composició. Article 45 DA

 

 1. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 27, el consell escolar d’aquest centre està integrat per les següents persones membres:
 2. a) El director o directora, que el presideix.
 3. b) El cap o la cap d’estudis.
 4. c) Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 5. d) Els/les representants del professorat que s’elegeixen pel claustre.(cinc membres)
 6. e) Els/les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.( quatre membres)
 7. f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre

aquest personal.

 1. g) Un o una representant de l’AMPA.

 

 1. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi

assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

 1. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.
 2. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.
 3. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida

a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en aquest article i la resta de legislació vigent.

 1. En els centres de nova creació, el director o directora ha d’ajustar la composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4. En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l’apartat 3, les normes d’organització i funcionament han d’establir que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants dels sectors a què es refereixen els epígrafs d) i e) de l’apartat 1.

 

 1. En els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a

l’obtenció de títols acadèmics que equivalen a títols universitaris, en les escoles

oficials d’idiomes, en les escoles d’art, en els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial d’esports i en els altres centres que imparteixen ensenyaments exclusivament a alumnes majors de divuit anys, no hi ha representació dels pares i mares dels i de les alumnes.

 1. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una

modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

 

1.3.Renovació de les persones membres. D102/2010.Art. 28

 

1.Les persones membres del  consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys.

2.El consell escolar renovarà la meitat de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o la directora amb quinze dies d’antelació, dins de les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament.

 1. Si es produeix una vacant en el consell escolar, la vacant s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat de la persona representant que ha causat la vacant.

 

*Si es produeix  aquesta situació excepcional, mentre no hi hagi eleccions, podrà  assistir als consells escolars un mestre definitiu que de manera voluntària s’ofereixi . Si hi ha més d’un mestre voluntari ho serà el de més edat.  Si no hi ha cap voluntari ho serà el/la mestre/a definitiu més antic/ga del centre.

 

 

 

Renovació dels membres del Consell Escolar per vacant:

 

En cas que es produeixi una vacant en el Consell Escolar, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats votats a les darreres eleccions aptes per cobrir-la, se  celebraran eleccions en el col·lectiu a renovar. Els nous membres seran nomenats pel temps de mandat que els hi restava a les persones que han causat vacant.

 

En cas que sigui necessari, les eleccions per a la renovació parcial per vacant dels membres del Consell Escolar, aquestes les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data de realització de les votacions i d’acord amb els articles 4 a 8 del Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (DOGC núm. 4161, de 25/06/2004).

 

 

1.4. Comissions específiques del consell escolar del centre.

 

Són  funcions  de  les  comissions   estudiar,   informar  i elevar propostes al consell escolar del  centre  sobre   els   aspectes  del  seu    àmbit    que se’ls  sol·licitin   o   considerin   convenient  d’aportar, així com desenvolupar les tasques que el consell li encomani.

Són  comissions  del  consell  escolar  la  comissió  econòmica,  la  comissió permanent , la comissió de convivència i la comissió de jornada compactada.

 

1.4.1. La comissió econòmica.

 

La comissió econòmica es formada pel director, el secretari, un mestre/a, un pare/mare.

La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell escolar. L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables.

 

1.4.1.1. Funcions

 

 1. Efectuar el seguiment de l’estat de comptes del centre
 2. Les que expressament  li  delegui  el consell  escolar  com  a òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del col·legi i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

 

1.4.2. La comissió permanent.

La comissió permanent és formada pel director/a,  el/la cap d’estudis, un mestre/a, un pare/mare i el/la secretari/a, que hi actua amb veu i sense vot.

La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell escolar.

 

1.4.3. La comissió de convivència.

 

La comissió de convivència és formada pel director/a, dos mestres, un dels quals ha de ser el cap d’estudis,  i dos pares/mares. El secretari assistirà a les sessions amb veu i sense vot.

 

1.4.3.1. Funcions

 

 1. Garantir l’aplicació correcta dels drets i deures dels alumnes
 2. Imposar mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del centre
 3. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.
 4. Assessorar el director en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i sancions.

 

1.4.4. La comissió de jornada compactada.

 

Aquesta comissió es va formar a partir de la compactació de l’horari. Les seves funcions són el seguiment i valoració de la jornada compactada. Està formada pel director, dos mestres, un dels quals és cap d’estudis, dos pares, el representant de l’Ajuntament i un representant del PAS.

 

1.5. Reunions del consell. (D102/2010. Art.46)

 

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que ho convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

 

La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació de 48 hores. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria si totes les persones membres hi estan d’acord.

 

La convocatòria es pot fer per carta o per correu electrònic.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

SECTOR PARES I MARES:

 • LAURA SÁNCHEZ
 • CARME GASENI
 • DORIS ALVAREZ
 • NOELIA BRULL

MEMBRE DE L’AMPA:

SECTOR MESTRES:

 • LORENA GUARNER
 • CINTA VIDIELLA
 • YOLANDA MARTÍNEZ
 • ESTHER MARSAL

REPRESENTANT AJUNTAMENT:

 • JOANA BRULL

SECTOR ADMINISTRACIÓ:

 • MAITE CACHO (TEI)

EQUIP DIRECTIU:

 • JOANA FERRÉ (CAP D’ESTUDIS)
 • INMACULADA SEBASTIÀ (SECRETÀRIA)
 • FÀTIMA GARCIA (DIRECTORA)