Projecte educatiu

0. Introducció

La nostra societat en poc temps ha sofert i sofreix canvis. Així, hem passat a ser una societat democràtica, culturalment i socialment plural i diversa, ens hem convertit amb el que es coneix pel nom de la societat del coneixement i la informació, on el món de l’empresa valora la capacitat de les persones per resoldre problemes. Aquest fet, entre altres fa que la finalitat i els principis que regeixen el sistema educatiu canviïn.

 

1. Base legal

Per definir qui som en basem en els principis generals definits en l’article 2 i 3 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que regeixen el sistema educatiu i, per tant l’escola. Com a centre educatiu públic ens comprometem a complir amb aquests principis

 

2. Trets d’identitat

L’escola Sant Jordi som una escola d’Ensenyament públic d’educació Infantil i Primària que ens identifiquem amb un model d’escola laica, inclusiva que vetlla per la cohesió social, la equitat, per la transmissió i la consolidació dels valors d’una societat democràtica plural i diversa, respectuosa amb la pluralitat, respectuosa i responsable amb el medi i els recursos naturals, que promou i afavoreix el coneixement de Catalunya, l’arrelament dels alumnes al país i el respecte a la convivència.

A través de la nostra línia metodològica busquem els desenvolupament de competències de l’alumnat per tal que esdevinguin nens i nenes capaços de ser i actuar de manera autònoma, de pensar i comunicar, de descobrir i tenir iniciativa i de conviure i habitar el món. I per a que tot això sigui possible, l’escola Sant Jordi afavoreix la participació de la comunitat educativa en la vida del centre, el compromís de les famílies en el procés educatiu i la col·laboració, cooperació i la coresponsabilitat amb els ajuntaments, els serveis educatius del Departament d’Ensenyament .

En l’article 4 del DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat com a llengua vehicular d’ensenyament aprenentatge i en les activitat internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació i comunicacions amb les famílies.

També disposa que tot l’alumnat té dret a rebre un ensenyament en català en l’educació primària, i el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, i la capacitat de comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera.

 • Confessionalitat

Tal i com estableix l’article 93 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, l’escola pública Sant Jordi es manifesta ideològicament com a laica i respectuosa especialment en els aspectes polítics i religiosos. Creiem que l’educació en valors com a referent comú els drets humans és l’eix que ha de vertebrar l’educació de tot l’alumnat, siguin quines siguin les creences de que parteix cadascun.

 • El pluralisme i els Valors Democràtics

El nostre objectiu és promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia. És a dir, donat que vivim en una societat plural, cal potenciar la sensibilitat respecte als valors, actituds i normes d’una societat democràtica:

 • El respecte al pluralisme de idees polítiques, religioses, econòmiques, socials. Així, potenciem una educació respectuosa amb les diferències a la vegada que inclusiva.
 • L’Aprenentatge dels comportaments cívics i ètics indispensables per una bona convivència en el nostre país, per la comprensió del món, la participació activa a la societat. Així:
 • Promoure, de manera transversal, els valors de diàleg, convivència, el respecte a les minories, la igualtat i la solidaritat, ciutadania en el marc d’una societat democràtica i impulsant l’educació intercultural i la coeducació contribuint a la formació d’una societat cohesionada.

 

 • La coeducació

L’escola Sant Jordi es regirà pel principi de la coeducació, entenent aquest procés com un intent d’educar per la igualtat d’oportunitats als nens i a les nenes sense cap mena de discriminació per raó de gènere.

 

 • Gestió institucional

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva en la seva gestió de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

 

 • Línia metodològica
 • Cultivem, fomentem una escola activa propiciant situacions d’E-A que afavoreixin el desenvolupament de la curiositat, l’interès, la motivació, l’esperit crític, la recerca, lainiciativa, … actituds importants perquè els nens/es aprenguin a conèixer, a fer, a ser, on l’activitat de l’alumne/a juga un paper molt important en la construcció del seu propi coneixement.
 • Ens definim com a escola inclusiva amb l’objectiu de proporcionar una formació comuna a tots els alumnes i avançar en la igualtat d’oportunitats atenent a la diversitat. En aquest sentit, respectem les diferències per raons geogràfiques, socials, culturals, econòmiques, familiars, per maneres de ser individuals, ritmes, estils d’A, procediments de construcció del propi pensament, per motivacions, …buscant creant organitzant els recursos i estratègies adients i necessàries i no convertir les diferències en desigualtats.
 • En el marc d’una societat democràtica i plural i tenint en compte que volem una escola integrada a en l’entorn: Apostem per una Educació Integral, per tal d’ajudar a l’alumnat en el seu progrés personal i col·lectiu i avançar en la igualtat d’oportunitats, cohesió social de la nostra societat. És a dir, per la construcció d’una societat catalana igualatòria i cohesionada.

Així, pretenem pel conjunt de l’alumnat:

 • Aprendre a conèixer
 • Aprendre a fer
 • Aprendre a viure junts
 • Aprendre a ser

 

 • Creiem que l’adquisició de les competències bàsiques és fonamental pel desenvolupament de l’infant en la societat actual. Per aquesta raó, despleguem un projecte curricular que té com objectiu el desenvolupament d’aquestes.
 • Proposem una ensenyança personalitzada que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats dels alumnes, on l’alumne/a esdevé agent actiu en el procés d’E-A. Es tracta de trobar formes metodològiques i didàctiques diverses a través de les quals cada alumne/a pugui accedir a l’objecte d’A des de les pròpies característiques individuals.
 • Propiciem situacions que permetin als mestres responsabilitzar-se, crear, organitzar, …. a nivell d’equip de cicle alguna activitat, projecte, comissions,….. que enriqueixi els processos d’E-A.
 • Busquem el consens del professorat a través del diàleg encetat a les reunions d’equip de cicle, coordinacions entre cicles, claustre de professors, comissions per tal d’arribar a uns acords i dotar de coherència l’acció educativa docent, tot respectant l’estil docent de cada professor/a.
 • Entenem que tots els agents educatius, especialment família, professorat i els educadors de les activitats que es duen a terme en el poble som responsables de l’educació Integral de l’alumnat. Així, creiem que el poble s’ha d’implicar en l’educació dels nens/es. El que implicarà una participació – coordinació real i efectiva ( Pla d’Entorn).
 • Propiciem situacions que afavoreixen la implicació de la família en el procés educatiu dels seus fills/es

3. La Missió, els valors, la visió

La nostra Missió :

El propòsit de la línia de treball de l’escola és la d’aconseguir formar persones amb un bon domini de les competències per tal que es puguin integrar, conviure, participar de la societat que els toca viure i la puguin millorar. Així, la nostra missió és contribuir i promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat per tal que esdevinguin persones capaces de resoldre problemes, responsables dels seus aprenentatges, respectuoses amb ells mateixos, amb els altres, amb el medi i actius en la seva defensa, de superar-se dia a dia com a persones i com a professionals, amb uns hàbits saludables, capaces d’establir un judici propi i crític, reflexives, honrades, participatives en la societat que els toca viure sent conscients que l’esforç donarà els seus fruits.

Valors:

Els valors morals i ètics propis d’una societat democràtica i socioculturalment plural i diversa com som, la solidaritat, la participació, la col·laboració, el diàleg, el treball cooperatiu, la responsabilitat, l’adaptació a la realitat canviant, el respecte a un mateix, als altres i a l’entorn, els valors humans, la innovació, el ser reflexiu, .. són principis que defineixen la manera d’actuar del nostre centre.

Visió:

L’escola Sant Jordi volem ser una escola inclusiva i innovadora que desenvolupi al màxim les capacitats dels alumnes i esdevinguin persones capaces de contribuir, participar positivament i conviure amb harmonia en la societat que els toca viure. Per això volem oferir un ensenyament de qualitat basat en un professorat motivat davant els nous reptes de la societat que busca la millora contínua a través de l’avaluació i reflexió sobre la pròpia pràctica, la innovació, la formació; l’acompanyament entre iguals, que es preocupa de facilitar propostes d’aula dirigides cap al desenvolupament de competències amb especial rellevància a la competència comunicativa i lingüística (parlem de la importància del llenguatge en la construcció de coneixement), a través de la creació de contextos rics d’aprenentatge, amb la contextualització dels aprenentatges, l’ús de metodologies on l’alumne/a participa del propi aprenentatge, on la recerca, selecció d’informació, comprensió, producció de missatges orals o escrits i la seva comunicació tenen un paper fonamental dins dels processos de construcció de coneixement, la potenciació d’aprenentatges fent ús de les TIC, l’avaluació, la revisió, reflexió sobre el propi procés seguit per millorar, el disseny altres formes organitzatives de l’horari de l’alumnat. Amb un professorat que s’impliqui en els projectes de centre a través de la presa de decisions conjuntes de manera col·laborativa i la creació d’espais de diàleg i intercanvi pedagògic. Una escola on es potencia el treball de l’acció tutorial a través del desenvolupament de les actuacions planificades, destacant les que fan referència al seguiment personal i acadèmic de l’alumnat i al treball d’habilitats socials i mocionals; que dinamitza la creació i participació en nous projectes comuns a través de la participació en projectes d’innovació; que lluita per aconseguir ser un model d’escola inclusiva a través de l’ús de criteris d’un model d’escola inclusiva en l’organització i gestió del currículum,  en l’atenció a la diversitat; que potencia el treball conjunt amb les famílies i amb l’entorn a través diverses activitats; la participació i implicació de la comunitat educativa en la vida i funcionament del centre; I, que afavoreix la participació i implicació de l’alumnat en la vida del poble i en el funcionament i vida del centre; una escola que promou l’aprenentatge de les llengües estrangeres, a través de projectes com el PELE, plantejant-nos fer alguna hora més d’anglès a través d’ altres formes curriculars i organitzatives.

4. Trets de referència de l’escola

 

4.1. Del context

4.1.1. Del poble i la seva gent

El poble de l’Ametlla de Mar que es troba al nord de la comarca del Baix Ebre, és un poble costaner d’uns 8.000 habitants, augmentant força els caps de setmana i l’època de vacances.

Cal destacar que hi ha un nucli central de població i uns nuclis de població dispersa a les urbanitzacions. Els seus habitants, des de sempre, han practicat l’agricultura de secà i la pesca, tot i que destaca la presència del sector turístic i de serveis. En aquests moments la situació de crisi generalitzada també ens afecta ja que hi ha famílies sense feina i sense ingressos, amb una situació sòcio económica delicada.

El poble es caracteritza per presentar un gran nombre d’entitats i associacions que  desenvolupen activitats culturals i esportives, d’entre les que m’agradaria destacar la colla castellera . També disposa d’una biblioteca municipal, un telecentre, un pavelló poliesportiu, un centre d’assistència primària, una llar de jubilats, parcs i una zona esportiva amb una piscina climatitzada de recent construcció.

En l’àmbit educatiu, l’Ametlla de Mar té una llar d’infants municipal, un INS on es cursa l’ESO, el Batxillerat i cicles formatius i una Escola de capaticació marítim pesquera on es cursen cicles formatius de grau mitjà i superior. També disposa d’una Escola de música, una agrupació de cant coral, i entitats d’esplai i esport.

La població autóctona de la Cala , com a conseqüència d’un aíllament intrínsec, ha desenvolupat uns trets propis com són la parla, les costums i un sentiment de poble ben arrelat. Davant l’arribada de noves famílies tant d’origen estranger com nacional, la població intenta integrar a aquestes famílies nouvingudes en els valors i els costums del poble de la Cala per tal que es perpetuïn.

4.2. De l’escola

4.2.1. Infraestructures i serveis

L’Escola Sant Jordi és un centre d’Educació Infantil i Primària públic que depèn del Departament d’Ensenyament del Baix Ebre. És una escola de tres línies complertes i un bony de quatre. Compta amb dos edificis: un per a educació infantil i un altre per a primària. A més de les classes també disposem dels següents espais:

INFANTIL PRIMÀRIA
Dues tutories

Sala d’impressió

Aula d’anglès

Aula d’ordinadors

Sala de psicomotricitat

Sala de mestres

Tres aules de suportTres aules de cicle

Aula de música

Aula d’acollida

Aula de plàstica, reconvertida en aula per fer la religió

Aula d’idiomes

Dues aules d’informàtica

Gimnàs

Sala d’impressió

Sala de mestres

Aula de meterologia

Biblioteca escolar

Menjador escolar i sala per a l’AMPA

4.2.2. El professorat

La nostra plantilla aproximada és d’uns 45-42 mestres, una TEI , auxiliar d’educació especial i una educadora. Un dels primers documents que reben és el “full de ruta” de l’Escola, que juntament amb el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció han de ser claus per aconseguir consolidació i continuïtat dels projectes pedagògics endegats (ús dels recursos, atenció a la diversitat, programacions,…) i que ens permetrà assolir els objectius educatius que ens fixem com a centre.

4.2.3. L’alumat

A l’escola tenim 650 (aprox) alumnes i sempre amb matrícula viva durant el curs. Tenim alumnat de tots els estats econòmics, socials i culturals. Gairebé un 3% són alumnes amb una situació social i econòmica desfavorida, un 4% d’alumnat amb necessitats educatives especifiques, un 4.7% d’alumnat de nova incorporació i un 22% d’alumnes de nacionalitat estrangera.

Aquesta diversitat (social, econòmica i cultural) suposa un repte per la complexitat que implica quan ens plantegem aconseguir la cohesió social, però, alhora, suposa un element enriquidor. Així treballem la diversitat com un fet normal i natural, cosa que potencia aquesta cohesió i no com un fet excepcional.

 

4.3. De l’entorn social

4.3.1. Les famílies i la comunitat educativa

Com a centre creiem, per una banda en la importància de la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills/es i en línies d’actuació conjuntes de famílies i mestres per aconseguir el desenvolupament de les capacitats dels nens/es. I per altra banda, creiem que la implicació i cooperació de la comunitat educativa en la vida i funcionament del centre és important en la mesura que es genera una imatge, uns missatges, unes creences positives cap a l’escola i, també, de l’escola cap a les famílies que enforteixen els vincles de confiança i complicitats potenciant l’aprenentatge dels seus fills/es. Per aquestes raons, l’escola proposa actuacions que afavoreixin la bona relació, la implicació de la comunitat educativa en la vida del centre.

Així, pel que fa a les festes populars i tradicionals:

 • La Castanyada: les famílies vénen a veure les danses organitzades per nivells i classes d’ambdues etapes
 •  Nadal: involucrar les famílies en participar en la decoració de l’escola. Cada curs es proposa un treball per realitzar “en familia” ( boles de Nadal, arbre amb ampolles de plàstic, estrelles de Nadal..) També obrim les portes per a la cantada de Nadales. L’AMPA organitza la visita del Pare Noel.
 • Candelera: Rua de carnaval de l’escola pel poble amb la col·laboració de l’ajuntament i l’AMPA, elaboració de coraçons, la història dels nanos, les pubilles, ..
 • La Setmana cultural i Sant Jordi: Una setmana de portes obertes on s’exposen els treballs realitzats pels alumnes, una exposició fotogràfica sobre el tema de la setmana cultural, ntercanvi de llibres que els/les alumnes porten de casa ,…
 • Sant Pere: Participació al concurs de dibuix, de redacció i de fotografia que organitza la Confraria de pescadors.

PEC-actualitzat17-18