Carta de compromís

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i juntament amb el decret d’Autonomia de Centres, d’agost de 2010, defineixen la Carta de Compromís Educatiu que han de signar l’escola i les famílies.

L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família, l’escola i l’entorn. Per això és important que la comunitat educativa s’impliqui conjuntament per així aconseguir que el nostre alumnat siguin unes persones responsables, respectuoses, autònomes i amb una autoestima equilibrada. Això exigeix la relació i el diàleg entre les famílies i els professionals de l’educació, sense qüestionar la seva professionalitat en presència del/la menor amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu.

La Carta de Compromís Educatiu és el document que formalitza aquesta necessària col·laboració per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i per a dur a terme una acció coherent i coordinada en l’educació dels infants.

La Carta de Compromís Educatiu ha estat aprovada pel consell escolar de l’escola i és la que us presentem en el document adjunt. Veureu que hi ha dues còpies. Quan estigui degudament signada, el vostre fill/a n’ha de lliurar un exemplar al tutor/a. L’altre exemplar és per la família.

Carta Compromís Educatiu