PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El Projecte lingüístic, que forma part del Projecte educatiu de centre (PEC), és el marc per a l’organització i el tractament de les llengües a l’escola: la gestió de l’ús i el procés d’ensenyament aprenentatge d’aquestes als diferents àmbits de l’escola, amb l’objectiu de donar coherència a la manera d’adquirir-les.
Els objectius principals a assolir són formar parlants plurilingües i interculturals, amb un bon domini de les llengües oficials, català i castellà, amb una competència suficient en una o dues llengües estrangeres i capacitats per conviure ne una societat multilingüe o multicultural.
En aquest document queda definit el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diverses opcions en relació a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. Les llengües d’origen de l’alumnat també són presents al centre, ja sigui en el propi aprenentatge lingüístic, ja sigui com a reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. També la continuïtat i la coherència educatives pel que fa als usos lingüístics en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.
Aquest document ha estat consensuat pel professorat del centre i pel consell escolar.
Si en voleu saber més, cliqueu a Projecte Lingüístic 2018