Compromís Educatiu

Aquest document va ser elaborat i aprovat pel Consell Escolar el curs passat seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament.

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove.

L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família, l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions per afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.

En aquest sentit, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat.

L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i l’escola. Les famílies, que intervenen en el procés educatiu tant a l’escola com a la llar, presten el suport essencial, els valors i les altes expectatives que són fonamentals perquè l’alumnat percebi la importància de l’educació.

L’escola

Us podeu descarregar la carta aquí: Carta de compromís educatiu