Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El consell escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar actua normalment en ple.

 

Composició del consell escolar (Article 45 del Decret 102/2010):

 • El director o directora, que el presideix.
 • El/La cap d’estudis.
 • Un representant de l’Ajuntament.
 • Sis representants del professorat elegits pel claustre.
 • Sis representants dels pares elegits entre ells. Un d’ells el designa l’AMPA del centre.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. Es considera PAS la TEI, l’administrativa i el conserge.
 • El/La secretària del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la candidatura més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la persona que es prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es farà un sorteig. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre es nomena pel temps que restava del mandat a la persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del Decret 102/2010 que regula la renovació dels membres del consell escolar).

Reglament del consell escolar (Decret 102/2010 Art. 46)

Consell escolar: comissions de treball. (Decret 102/2010 Art. 47)

Econòmica (preceptiva)
Director/aSecretari/a1 mestre1 pare/mare

Actualment el Consell escolar està format per les persones següents:

 • Juani Benito, representant de l’AMPA,
 • Marta Bernadich, sector pares/mares,
 • Susana Castellano, sector pares/mares,
 • Ricard Renalias, sector pares/mares,
 • Javi Quirante, sector pares/mares,
 • Carme Ferrer, sector pares/mares,
 • Sandra  Bell, sector pares/mares,
 • Ma. José Duran, sector mestres,
 • Montse Saladelafont, sector mestres,
 • Montse Torras, sector mestres,
 • Glòria Alapont, sector mestres,
 • Marta Antequera, sector mestres,
 • Pilar González, sector mestres,
 • Un representant del sector PAS,
 • Montserrat Cardellach, directora del centre,
 • Mercè Sanahuja, cap d’estudis,
 • Montse Gràcia, secretària,
 • Pol Huguet, representant de l’Ajuntament de Manresa