PAC

Durant el període 2010-2014 es va desenvolupar un PAC (pla d’autonomia de centre), per tal d’adequar la seva acció educativa, millorar el rendiment escolar, estimular la participació de las famílies atenent a la diversitat, proporcionar recursos materials i humans per fer de l’escola, una escola de tots i per a tothom.