VALORS

  • Legalitat: sempre que el centre hagi de prendre alguna decisió ho farà d’acord amb la normativa vigent. D’aquesta normativa s’ha de donar publicitat i informació als diferents agents que intervenen en el centre.
  • Lideratge: els valors seran compartits per tothom tenint present que nosaltres volem i nosaltres podem. L’equip directiu impulsarà el compliment d’aquests valors.
  • L’esforç: la valoració de l’esforç en la nostra tasca és important i ens proporciona autonomia i autoestima, el que necessiten per aconseguir coses no només depèn dels recursos externs sinó també de nosaltres mateixos.
  • La utilitat: optimitzarem al màxim els recursos que tenim per tal de donar sentit a l’augment dels aprenentatges i de la cohesió social.
  • La llengua: més del 95 % dels alumnes de l’escola no parlen català a casa seva, l’escola que utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació i com a llengua d’aprenentatge ha de tenir com a objectiu la normalització lingüística i fer present el català tant a l’àmbit escolar com a fora de l’escola.
  • L’avaluació: considerem que l’avaluació és un factor de primer ordre per a la millora de la qualitat de l’educació. Generar els instruments adequats per portar a terme aquesta tasca ha de ser una de les prioritats de l’escola.