NORMES DEL CENTRE

 • A Educació infantil tindran les següents normes específiques:
  • Recomanem als pares i mares de P3 que portin una bossa amb roba de recanvi (pantalons, jersei, mitjons, sabates, calcetes o calçotets, etc) per un cas de necessitat.
  • És molt recomanable l’ús de la bata.
  • Tota la roba haurà de portar una veta amb el nom i cognoms del nen o la nena. La veta haurà de ser prou llarga per poder penjar bé la roba.
  • Els pares i mares podran entrar al pati de l’escola tant a l’entrada com a la sortida dels alumnes. Els divendres a més podran accedir a les classes dels seus fills.

 

 • NORMES GENERALS D’ESCOLA
 • Les classes comencen a les 9 h. del matí. Per la tarda les classes comencen a les 15:00 h. En el cas de faltes repetides sense justificació, la direcció del centre, d’acord amb la normativa vigent al respecte, sol·licitarà col·laboració dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògic i de serveis d’assistència social del municipi, al mateix temps ho comunicarà als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.
 • Els pares/mares dels alumnes no han d’entrar al centre a les hores d’entrada i sortida, llevat d’una causa que ho justifiqui.
 • Cap alumne podrà sortir del centre abans de l’horari establert, sense el justificat corresponent i haurà d’ésser acompanyat sempre per algun familiar major d’edat.
 • L’esmorzar caldrà que sigui equilibrat a base de fruites i entrepans. A parvulari el portaran dins d’una bossa de roba amb un tovalló.
 • L’escola recomanarà l’ús d’un embolcall sostenible per a cada nen/a per portar l’esmorzar d’acord amb el nostre projecte d’Escola Verda.
 • No es podran portar joguines ni llaminadures a l’escola.
 • Els alumnes que, per la seva edat hagin de ser acompanyats a l’hora de sortida de l’escola, hauran de ser recollits pels seus familiars de forma puntual. Fora de les hores lectives, el centre no es farà càrrec dels alumnes. Si algun nen o nena ha d’ésser recollit per una persona que no sigui l’habitual, caldrà avisar i justificar, amb antelació, al seu professor o professora.
 • Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família i un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació, la persona que fins aquell moment hagi estat a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.
 • Els dies que els alumnes tinguin educació física o psicomotricitat hauran de venir convenientment equipats i amb sabatilles d’esport amb cintes adhesives, a ser possible. Hi ha un xandall i un equip d’educació física, propi del centre que es pot adquirir a l’AMPA.
 • Agenda escolar: aquest curs, es continuarà utilitzant l’agenda escolar que es farà servir des de 3r. fins a 6è. A l’agenda, els mestres informaran, als pares i  mares, de les entrevistes, controls dels treballs a realitzar pels alumnes, les  faltes de puntualitat, d’assistència, comportament etc. També podrà ser utilitzada per les famílies per a comunicar-se amb els mestres.

 

Administració de medicaments als alumnes:

 • Per administrar medicaments als alumnes caldrà que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, s’haurà de portar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
 • El personal del centre només podrà administrar una medicació quan no calgui una formació especial; en cas contrari, si la medicació haurà de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre  es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.