VISIÓ

  • L’escola Montserrat durant el període 2010-2014 va desenvolupar un PAC (pla d’autonomia de centre), per tal d’adequar la seva acció educativa, millorar el rendiment escolar, estimular la participació de las famílies atenent a la diversitat, proporcionar recursos materials i humans per fer de l’escola, una escola de tots i per a tothom.
  • Per tal de respondre als requeriments de la societat del coneixement, l’escola modificarà les seves estratègies metodològiques fomentant la utilització de les TIC.
  • Es donarà preferència a l’educació emocional, que formarà part de l’acció tutorial, fomentant l’autoestima,  i afavorint, d’aquesta manera, la cohesió social.
  • Per fer possible el funcionament de l’escola, d’una manera integral i, l’assoliment dels seus objectius, la direcció exercirà un lideratge fort i compartit.
  • S’utilitzarà l’avaluació com a eina per a mesurar i millorar els resultats, d’una manera gradual i continua.
  • El centre serà un espai on quedi garantida la formació integral dels alumnes, l’equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats educatives.