Eines d’avaluació formativa

Autoavaluació plàstica

Autoavaluació expressió escrita

Activació idees prèvies

Valoració respostes

Valoració coavaluació expressió escrita

Reflexió grups

Rúbrica pla de treball CS

Pla d’accio final LLUM 2

Pla Acció Final LLUM 1

Organització treball individual

Organització treball individual CI

Covaloració propostes

Coavaluació expressió escrita

Coavaluació dossier

Autoavaluació UDI CI

Autoavaluació treball grup CI

Autoavaluació projectes

Autoavaluació projectes 2

Llegeix més»

Com treballar la consciència del procés d’avaluació amb l’alumnat: activitat d’introducció

Activitat d’introducció de l’alumnat als criteris d’avaluació (CA).
Amb l’objectiu d’apropar l’alumnat al concepte de criteri d’avaluació i fer-lo conscient de la importància d’aquests en el seu procés d’aprenentatge, presentem a tutoria la següent activitat:

  • Projectem a la PDI la imatge d’una margarida;
  • Demanem al grup que la… Llegeix més»