GEP

ANGLÈS A INFANTIL

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1- Introduir l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P3 per tal de millorar les habilitats bàsiques de comprensió i interacció oral.
2- Tenir una actitud positiva vers l’aprenentatge d’un nou idioma.
3- Reconèixer els sons, l’entonació i el ritme del nou idioma.
4- Comprendre textos orals senzills relacionats amb els seus interessos.
5- Comprendre fórmules bàsiques d’interacció social. Saludar, ordres, rutines….
6- Produir oralment breus textos rítmics i musicals. Poesies, cançons…
7- Introduir la presència de la llengua anglesa en activitats generals del centre en les festes escolars (cantada de Nadal, festa fi de curs….)
8- Mostrar-se receptiu vers la diversitat lingüística.
9- Valorar el coneixement de llengües estrangeres com un enriquiment personal.

ANGLÈS PRIMÀRIA

GEP – Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

Durant el curs 16-17 vam entrar en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (que té una durada d’implantació de tres anys).

OBJECTIUS

  • Contribuir en el desenvolupament competencial de l’alumnat en l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Promoure canvis sistèmics (D’INNOVACIÓ EDUCATIVA), metodològics i de relació educativa alumne – professor.
  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.
  • Desenvolupar competències clau per al s.XXI (bàsiques, del pensament, personals)