Primària

TREBALL PER RACONS i PROJECTES A PRIMÀRIA

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on l’alumnat pugui realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.
La manera d’organitzar la classe és oferir una varietat de propostes de diferents àrees a les quals poden accedir-hi a fer les activitats proposades.
Aquestes activitats es poden realitzar autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult.
Aquesta manera de treballar implica una metodologia més flexible, en la que el rol del mestre/a és dinamitzar els aprenentatges de cada nen.

El treball per projectes ens permetrà partir d’interessos de l’alumnat, fer un treball més globalitzat i interdisciplinar, millorar el treball cooperatiu de l’alumnat.

Raons per les que treballem per racons:
Poder atendre a l’alumnat de manera individual, respectant al màxim els d’aprenentatge.
Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic,..
Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització.
Afavorir ritmes de treball i d’ordre.
Potenciar les interrelacions.
Crear espais per aconseguir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats i manipulin i coneguin els diferents materials disponibles.

La tria dels racons
Es realitzen quatre o cinc sessions setmanals de racons. S’inicia la sessió de treball explicant els racons que es faran durant la setmana.
A Educació Primària l’alumnat va passant durant la setmana pels diferents racons proposats per part del mestre.
Al llarg de la setmana, han de passar per tots els racons.
El control d’assistència queda enregistrat en una graella.

Autoavaluació
En acabar la sessió de racons és el moment de parlar del procés seguit en la realització del joc o de la feina, d’ensenyar els resultats, de conversar i de compartir amb els companys els descobriments i les dificultats que han anat sorgint al llarg de la sessió de racons.