Normes d’organització i funcionament del centre NOFC

ÍNDEX DE CONTINGUTS
0. INTRODUCCIÓ
1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1. Òrgans unipersonals

1.1.1. Director

1.1.2. Cap d’estudis

1.1.3. Secretari

1.2. Òrgans col·legiats

1.2.1. Consell  Escolar

1.2.1.1. Composició Consell Escolar

1.2.1.2. Comissions Consell Escolar

1.2.2. Claustre del professorat

1.2.3. Equip Directiu

1.3. Òrgans unipersonals de coordinació

1.3.1. Coordinadors de cicle

1.3.2. Coordinador d’Informàtica

1.3.3. Coordinador lingüístic

1.3.4. Coordinador de riscos laborals

1.3.5. Nomenament dels coordinadors

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

2.1. Organització del professorat

2.1.1. Equips docents de cicle

2.1.2. Comissions

2.1.2.1. Comissió Pedagògica o reunió de coordinadors

2.1.2.2. Comissions d’avaluació

2.1.2.3. CAD (Comissió Atenció a la Diversitat)

2.1.2.4. CAS (Comissió Social)

2.1.2.5. Comissió Primària-Secundària

2.1.2.6. Comissió de festes

2.2. Organització de l’alumnat

2.2.1. Adaptació d’activitats, continguts i objectius

2.2.2. Actuació organitzativa globalitzada

2.2.3. Acció i coordinació tutorial

2.2.4. Mestres especialistes

2.2.5. Deures i agenda

3.  CONVIVÈNCIA

3.1. Promoció de la convivència

3.2. Responsabilitat per danys

3.3. Assetjament

3.4. Règim disciplinari de l’alumnat

3.4.1. Conductes contràries a la convivència

3.4.2. Circumstàncies atenuants i agreujants

3.5. Faltes de disciplina dels alumnes

3.5.1. Es consideren com a faltes lleus

3.5.2. Mesures i sancions de les faltes lleus

3.5.3. Es consideren conductes greus

3.5.4. Mesures i sancions de les conductes greus

4. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

4.1. Informació a les famílies

4.1.1. Entrevistes de principi de curs

4.1.2. Altres entrevistes

4.2. Associació pares i mares

4.3. Altres òrgans i procediments de participació

4.4. Carta de compromís

5. FUNCIONAMENT DEL CENTRE

5.1. Horaris del centre

5.2. Entrades i sortides del centre

5.3. Visites dels pares

5.4. Sortides i activitats extraescolars

5.5. Esbarjo

5.6. Servei de menjador

5.7. Acollida d’alumnes

5.7.1. Acollida d’alumnes de P3

5.7.2. Acollida d’alumnes d’altres cursos

5.8. Acollida de personal docent

5.8.1. Mestres que s’incorporen a la plantilla al setembre

5.8.2. Mestres que s’incorporen al centre durant el curs (substitucions)

5.8.3. Estudiants de pràctiques (UAB i altres)

5.9. Absències

5.9.1. Absències del professorat

5.9.2. Absències de l’alumnat

5.9.2.1. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat

5.10. Utilització dels recursos materials, beques i ajusts

5.11. Admissió d’alumnes malalts

5.12. Seguretat i higiene

5.12.1. Seguretat

5.12.2. Higiene

5.13. Gestió econòmica

5.14. Gestió acadèmica i administrativa

5.14.1. Documentació acadèmica

5.14.2. Documentació administrativa

5.15. PAS

5.15.1. Conserge

5.15.2. Personal auxiliar d’administració

5.15.3. Tècnica d’educació infantil

5.15.4. Altre personal

6. DISPOSICIONS FINALS
7. ANNEXOS