Projecte educatiu

Context

L’escola Joan Montllor està ubicada al Districte VII de la ciutat de Sabadell. L’entorn de l’escola el conforma un barri amb carències d’equipaments, de serveis públics i de recursos. Alhora , però, també compta amb entitats i serveis disposats a col·laborar activament amb el projecte educatiu del centre: entitats d’esplai, biblioteca pública, serveis socials, promoció de la salut, etc.

L’alumnat matriculat a l’escola prové de famílies en situacions econòmiques i socials desafavorides i amb un percentatge important de població d’origen immigrant. Moltes famílies   necessiten sovint l’ajuda de Serveis Socials i d’altres entitats de suport.

En aquest entorn és bàsic fomentar des del centre educatiu, la igualtat d’oportunitats i la justícia social a partir de la valoració de la diversitat per tal de promoure expectatives, condicions i possibilitats d’èxit per a tots els alumnes.

 

Trets d’identitat

Els elements de context que hem descrit, fan necessari que els docents de la nostra escola  comparteixin una mateixa mirada educativa que, de forma coherent, marqui les prioritats del treball a realitzar.

Els valors que sustenten la nostra acció educativa són els següents:

 • Som una escola pública, compromesa amb l’entorn social del barri i participativa en els diferents projectes que ajudin a la seva millora
 • Ens definim com a escola catalana en el sentit que fomentem la llengua i la cultura catalana, ja que som en molts casos, l´únic referent per a l’alumnat.
 • Respecte pels drets individuals i col·lectius i foment de la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • Escola acollidora, oberta a les famílies i a tota la comunitat educativa .
 • Som una escola que promou el respecte pel nostre entorn natural..
 • Foment de l’esforç, de la feina ben feta i l’autosuperació a nivell personal i acadèmic.
 • Estem oberts a reptes professionals, amb capacitat d’il·lusionar-nos  i d’incorporar innovacions i noves metodologies.
 • Orientem i assessorem a les famílies en la tasca educativa dels seus fills, i en altres aspectes de caire més social.
 • Treballem amb el compromís de compensar algunes de les mancances  dels  nostres alumnes

Elements que configuren el nostre caràcter propi

 • Crear un ambient de treball i de convivència agradable, tant per l’alumnat com pel professorat, que sigui motivador per a l’estudi i el treball
 • Desenvolupar el treball emocional amb els nostres alumnes per afavorir un  clima de benestar i confiança en la convivència escolar.
 • Afavorir la participació entre tots els membres de la comunitat educativa amb l’objectiu de ser un referent cultural de cohesió al barri.
 • Potenciar el treball en xarxa de tots els agents educatius que actuen en el context més immediat per tal d’enfortir vincles entre famílies i centre educatiu, la xarxa entre centres i la relació del propi centre i les entitats de  l’entorn
 • Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
 • Tenir expectatives d’èxit amb el nostre alumnat .
 • Reduir l’absentisme
 • Aconseguir millores en els resultats dels aprenentatges dels alumnes.
 • Aconseguir una millora en l’ ús de la llengua catalana entre els alumnes.
 • Avançar en la definició i construcció de la nostra  línia d’escola.
 • Desplegament curricular que abordi el coneixement de manera global i competencial.  La motivació i la implicació de l’alumnat en la construcció de l’aprenentatge ha de presidir la nostra forma d’enfocar el currículum.
 • Fomentar els aprenentatges reflexius, significatius i funcionals a les diverses activitats per tal d’aplicar-los a la seva vida quotidiana.
 • Potenciar l’itinerari educatiu configurat de la zona : Escola bressol, escola d’infantil i primària i Institut.
 • Garantir la continuïtat en la mirada educativa sobre l’alumnat entre l’educació primària i l’educació secundària.
 • Potenciar un perfil professional que es fonamenti en el compromís amb l’alumnat i l’entorn, la innovació pedagògica i la polivalència curricular.
 • Potenciar una gestió d’aula motivadora, participativa i endreçada que connecti els alumnes a les activitats i desenvolupi la seva autonomia.
 • Potenciar una acció tutorial atenta a les necessitats educatives de l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic, com el personal.  Potenciar el coneixement i la valoració dels punts forts del nostre alumnat i potenciar l’autoestima.
 • Implicar les famílies en el procés educatiu del seus fills.  Per aconseguir-ho, compartirem expectatives d’èxit amb les famílies i vincles de les famílies amb l’escola, mitjançant una comunicació constant i fluïda, fent especial èmfasi en la valoració dels progrés dels alumnes.
 • Potenciar la col·laboració de l’alumnat i les famílies en el funcionament correcte de l’escola.
 • Compartir amb l’alumnat i les famílies la valoració de la constància, la participació i l’esforç.
 • Ser sensibles als alumnes amb problemes personals i d’aprenentatge promovent fórmules d’ inclusió educativa.
 • Promoure valors de solidaritat i de respecte amb la diversitat cultural.

El projecte educatiu gira al voltant de dos grans eixos que són els nostres objectius de treball:

 • Millorar els resultats educatius dels nostres alumnes
 • Millorar la convivència i relació entre tots els membres de la comunitat educativa

L’acció tutorial

L’acció tutorial és un aspecte central de qualsevol projecte educatiu.  Ho és singularment en el nostre context pels factors de risc que intervenen  en el procés escolar del nostre alumnat.  Així, doncs, l’acció tutorial  s’ha d’orientar a atendre  les necessitats educatives de cada alumne de forma integral amb la finalitat d’assolir l’èxit escolar i l’equilibri personal.  Els elements rectors de l’acció tutorial són:

 •   Enfortir el lideratge sobre els alumnes i els grups classe.
 • Generar expectatives d’èxit en els grups classe i amb cada alumne en particular amb la finalitat de potenciar l’autoestima i la confiança en les pròpies possibilitats.
 • Liderar la prevenció i les actuacions  de reconducció de l’absentisme.
 • Detectar necessitats de l’alumnat i articular la resposta educativa.
 • Enfortir els lligams amb la família per aconseguir la implicació en el procés d’aprenentatge.
 • Projectar l’activitat dels alumnes per donar valor a la feina escolar per part del propi  l’alumnat, les famílies i l’entorn.
 • Enfortir el treball de  les emocions i  la convivència
 • Enfortir la gestió de l’aula per garantir la participació activa i eficaç de l’alumnat.
 • Enfortir la creació de vincles amb l’alumnat, l’autoconfiança i la valoració de l’esforç.
 • Assegurar l’acció coherent del professorat que intervé en el grup classe

Enfocament del currículum

 • Enfocament competencial del currículum. Es considera prioritari que l’alumnat pugui fer un ús funcional dels seus aprenentatges que el porti a la reflexió i la verbalització sobre allò que aprèn en comptes que l’alumnat adquireixi continguts descontextualitzats.
 • Es considera prioritari el treball de la competència comunicativa, la matemàtica, l’aprendre a aprendre i l’autonomia personal.  En aquest sentit, es dóna valor prioritari al treball intensiu i sistemàtic de la competència comunicativa i la competència matemàtica
 • Es considera prioritari donar valor transversal a la competència comunicativa. Això implica que en l’accés als coneixements que ofereixen les diferents matèries, la verbalització d’aquests coneixements  té caràcter prioritari.  Es dóna prioritat a que l’alumnat sàpiga entendre i explicar allò que aprèn per sobre de la repetició mecànica de coneixements
 • La presencia de la llengua en les diferents matèries no ha de ser només implícita, sinó conscient i explícita.  Les habilitats lingüístiques vinculades a la comprensió i expressió oral han de ser treballades sistemàticament en altres àrees com a procediments de treball habitual (comprensió dels textos, resums d’aprenentatges i producció de textos, presentacions orals…).  Per dir-ho de forma resumida, es dóna prioritat a que l’alumnat pugui verbalitzar el què ha après i pugui aplicar-ho a situacions pràctiques, que no pas memoritzi continguts, sense deixar de donar importància a la memorització com a element important del coneixement i de l’aprenentatge.
 • Es promou un enfocament de les activitats escolars que siguin significatives i contextualitzades, que connectin amb les vivències de l’alumnat i motivi l’aprenentatge. En aquest sentit, la realització de projectes té un paper rellevant en l’enfocament del currículum perquè donen sentit a les activitats  i permet donar funcionalitat als aprenentatges.
 • La incorporació de tecnologies digitals ha de tenir un pes rellevant en l’adquisició del currículum perquè aporta agilitat i funcionalitat en les activitats, són motivadores per a l’alumnat i aporten elements que ajuden a potenciar l’autonomia personal.

Processos d’aula

 • En el context dels nostres centres, adquireix un valor prioritari la funció de lideratge del docent.  El docent atén les necessitats educatives de tot l’alumnat i connecta emocionalment amb els alumnes esdevenint un referent reconegut per l’alumnat i les famílies.
 • La gestió de l’aula ha d’anar orientada a mantenir la connexió activa dels alumnes a les activitats.  Per aquest motiu, es considera prioritari:
 • Contextualitzar les activitats que es fan cada dia a l’aula: explicitar l’objectiu de l’activitat, generar expectatives i actualitzar els coneixements previs necessaris per dur-la a terme.
 • Verbalitzar el procediment que es seguirà per dur a terme l’activitat.
 • Donar un espai reduït a la intervenció inicial del professor i donar paper actiu a l’alumnat. És important combinar el treball individual, petit grup i/o col·lectiu per tal de mantenir l’atenció i concentració de l’alumnat.  Es considera molt important no allargar els temps d’espera d’intervenció de cada alumne perquè el faria jugar un paper poc actiu en l’aprenentatge i facilita la desconnexió de l’activitat.
 • Tancar les activitats amb la síntesi que verbalitzi allò que s’ha après. Aquest tancament de les activitats ha de permetre que de forma habitual s’incorpori el resum oral i escrit com a forma de verbalitzar i, d’aquesta forma, fixar, els aprenentatges adquirits.
 • Les rutines de transició entre activitats diferents han de ser objecte d’aprenentatge com afavoridores d’una bona dinàmica de treball a l’ aula.
 • La diversitat de l’alumnat a les aules, fa necessari una bona planificació de cada sessió de classe que prevegui el desenvolupament i compti amb materials d’ampliació o de reforç preparats i disponibles per a l’alumnat que ho necessiti.
 • Es considera important i rellevant l’ambientació estimulant de l’aula.  L’ambientació de l’aula motivadora, crea entorns acollidors i predisposa al treball.  També té un sentit funcional perquè permet tenir a l’abast eines per al treball curricular (taules de multiplicació, connectors per a l’expressió escrita, abecedari, responsables de tasques…). La utilització d’ aquests referents d’aula han de ser objecte d’aprenentatge. Un paper important de l’ambientació de l’aula l’han de tenir els treball individuals i col·lectius de l’alumnat.  És molt important projectar la producció de l’alumnat, si pot ser amb la presencia també de les famílies, més enllà del professor.

Activitats que ens defineixen

 • Treball de l’expressió oral com a eix prioritari
 • Treball de la competència comunicativa molt primordialment: escriure, llegir i parlar
 • Projecte de teatre a tota la primària
 • Programa Escolta’m des de P3 fins a sisè implementat des del curs 14/15.
 • Proximitat i acolliment a les famílies
 • Incorporació de noves maneres de treballar, de nous recursos i metodologies de mica en mica