Especificacions sobre activitats extraescolars, colònies i sortides escolars

​​Les activitats extraescolars i les colònies i sortides, com a lleure educatiu que són, constitueixen un element d’impacte positiu en el desenvolupament
cognitiu i social dels infants i joves, especialment entre l’alumnat d’entorns més desafavorits.
​​
Atesa la importància d’aquest tipus d’activitats en la formació dels i de les alumnes es considera molt convenient que es puguin continuar fent durant
el curs 2020-2021.
Amb aquest objectiu s’ha elaborat el document d’Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les a​ctivitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.
Aquest document desenvolupa les previsions del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19​, que fan referència a aquests tipus
d’activitats amb una triple finalitat:
  1. Facilitar a les entitats organitzadores d’aquestes activitats un marc regulador més específic i concret que els permeti organitzar-les en condicions de seguretat;
  2. Reforçar els elements d’equitat educativa que incorporen al sistema educatiu les activitats de lleure educatiu en el marc escolar, regulant les condicions perquè aquestes activitats es puguin mantenir durant el curs 2020-2021; i
  3. Oferir a les famílies un marc de referència de les condicions de prevenció, higiene i promoció de la salut relatiu a aquestes activitats per tal de generar confiança en relació amb la seva realització.

Més informació:

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les a​ctivitats extraescolars i les colònies i sortides escolars