Normes (NOFC)

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i presentades en Consell Escolar.

Enllaç a les NOFC