Projecte de socialització de llibres i material escolar

Per tal de dur-lo a terme, per cada alumne/a es paga l’anomenada quota d’ús, que permetrà crear un fons per a subvencionar els canvis de material escolar i de llibres per raons pedagògiques o d’ús. Al començar el curs, totes les famílies pagaran a l’AMPA la quota d’ús ponderada en relació al curs que estiguin cursant els seus fills.

La finalitat és aprofitar els llibres de text d’un any per l’altre per un període mínim de 4 anys i crear un fons de llibres de text, diccionaris i llibres de lectura que puguin ser utilitzats pels alumnes en qualitat de préstec, curs rere curs. No tots els llibres són susceptibles de ser socialitzats, donat que n’hi ha que s’utilitzen com a suport de treball. El llibre de text i el material passa a ser un bé comú i l’alumne n’és usuari durant el curs que el fa servir.

 

Objectius de la socialització

  • Afavorir la igualtat de d’oportunitats.
  • Fomentar l’àmbit pedagògic, la responsabilitat i la cura del material didàctic.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • Ensenyar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte dels béns comuns.
  • Conscienciar per un estalvi ecològic i econòmic.
  • Potenciar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Posar en marxa projectes educatius de centre, compartits i gestionats per la comunitat educativa.
  • Millorar quantitativa i qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres educatius.
  • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i de material didàctic complementari.

 

Conceptes bàsics

És imprescindible ser socis de l’AMPA per participar en el projecte de socialització.

Els partícips aporten una quantitat anual que serveix per proveir els llibres de text, llibres fungibles, material i sortides. Aquesta quota es paga en tres vegades i, aquesta, es revisa anualment, d’acord amb les previsions elaborades per la comissió de socialització.

L’Ajuntament d’Alpicat també realitza una aportació econòmica anual per tal de donar continuïtat a aquest projecte.

La propietat dels llibres de text és de l’AMPA que, juntament amb l’escola, en gestionaran un bon ús.

A final de curs, els llibres de text es queden a l’escola per ser reutilitzats durant el curs següent.

Tot llibre de text o material malmès intencionadament o perdut ha de ser reposat, sota la responsabilitat dels progenitors o tutors legals de l’alumne i s’ha de comunicar al mestre el més aviat possible.

S’ha de ser conscient que els llibres, el material d’aula i alumne esdevenen un recurs compartit i que no es poden malmetre.

En aquest llistat podeu consultar l’aportació econòmica de les famílies de l’escola a l’AMPA pel curs 2020-2021, com a document de referència.