Normes i funcionament

Educació i inclusió

L’educació constitueix un dels instruments més importants per desenvolupar les capacitats intel·lectuals i socials de les persones amb intel·ligència límit i per garantir una igualtat d’oportunitats.

L’educació és també un factor essencial perquè les persones amb necessitats educatives especials puguin fer un acostament progressiu al món del treball i desenvolupar una vida activa amb la màxima independència.

La contribució del Centre de Formació i Treball al procés d’inclusió social suposa no només donar una resposta educativa adequada a les necessitats personals del nostre alumnat, sinó també generar dinàmiques que possibilitin les mateixes oportunitats que l’altre jovent de poder esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple dret i responsables actius en la comunitat on viuen.

 

Ideari

L’actuació del Centre s’articula a partir d’uns principis socioeducatius, entre els quals destaquen els següents:

  • Afavorir l’autonomia i la capacitat d’autoconcepte.
  • Aplicar metodologies que propiciïn el procés d’ensenyament – aprenentatge individualitzat.
  • Facilitar el desplegament de recursos personals i socials per poder participar, amb la màxima plenitud, en els entorns habituals i a més, donar prioritat als aprenentatges pràctics i funcionals.
  • Oferir a les famílies un paper prominent en el procés d’aprenentatge.
  • Treballar per fer possible que tot l’alumnat sigui respectuós de les diferències i capaços de compensar aquelles que comportin més desigualtat.

El sistema d’organització de l’Escola es configura amb una clara voluntat de promoure i donar prioritat al desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge que potencien la socialització de l’alumnat i la incorporació a la vida adulta des d’una perspectiva integradora.