ESO

L’ESO amb modificació global del currículum dóna resposta a l’obligatorietat d’escolarització dels nois/es de les edats corresponents a aquesta etapa, posant a disposició de l’alumnat un conjunt de recursos educatius que permeten una diversificació i adequació als diferents nivells, reptes, ajuts i valoracions apropiats a les característiques personals de cadascú. El Centre està autoritzat a acreditar amb el graduat escolar als alumnes d’ESO que acompleixen amb els requisits fixats.
La formació s’estructura en dos cicles. Cada cicle té una durada de dos cursos, amb la possibilitat de complementar un curs més en cada cicle, d’acord amb el ritme i procés d’aprenentatge de cada alumne.