Pràctiques

Qué és la formació en centre de treball?

Són pràctiques formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat d’ensenyaments de programes de formació i inserció, formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i batxillerat i ensenyaments artístics superiors, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Objectius

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.

3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.

5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

La formació en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

La formació en centres de treball (FCT) engloba:

• la formació en centres de treball (FCT),

• el bloc de formació pràctica (BFP) o mòdul de formació pràctica (MFP),

• l’estada a l’empresa del batxillerat,

• les pràctiques externes als ensenyaments artístics superiors,

• les pràctiques en empreses d’altres programes formatius.

Aquestes instruccions són aplicables als ensenyaments postobligatoris en la modalitat presencial i en la no presencial.

Un conveni de col·laboració (o conveni de pràctiques) no és un contracte de treball, i l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’altri; per tant, no pot ser aplicada cap normativa laboral que reguli les relacions laborals.

Al mateix temps, és evident que l’alumnat en pràctiques ha de conèixer els riscos laborals de l’activitat professional. Abans d’iniciar el període de pràctiques, el centre docent ha de garantir que l’alumnat rebi una formació curricular bàsica en prevenció de riscos laborals.

Què comporten les pràctiques per a l’alumnat?

• El coneixement del món laboral i de l’empresa.

• La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.

• La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.

• L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.

• L’acostament a la cultura de l’empresa.

• L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.

• L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

• L’avaluació positiva de les pràctiques comporta la superació del crè- dit, mòdul o matèria.

Què ofereixen les pràctiques a l’empresa?

• Captar futur personal qualificat.

• Col·laborar en la formació dels aprenents.

• Oferir l’accés dels joves estudiants a la seva primera ocupació.

• Relacionar-se amb els centres docents.

• No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord subscrit, amb un model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació.

Durada de les pràctiques

Ha de ser la que estableixi el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris.

Alumnat que pot fer pràctiques

Tot l’alumnat que estigui matriculat en els cicles formatius de formació professional inicial, programes de formació i inserció, cicles d’ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, ensenyaments artístics superiors i altres programes organitzats i autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

Seguiment de les pràctiques

Aquest seguiment queda reflectit en el quadern de pràctiques de l’alumne i correspon dur a terme aquest seguiment:

• Al centre docent: El coordinador de formació professional. Els tutors de pràctiques.

• A l’empresa: Un tutor de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor de pràctiques del centre docent.

• Al Departament d’Ensenyament: S’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.