Normes i funcionament

 

Document: Organització del curs 2017-2018

 

Decàleg de Normes de Centre
Conductes greument perjudicials per a la convivència (article 37 LEC)
Conductes contràries a les normes de convivència del centre
La millor manera d’aconseguir una bona convivència al centre és que tots els membres coneguin i apliquin les mesures de promoció de la convivència al centre, que es resumeixen en el Decàleg de Normes de Centre. Aquest decàleg pot trobar-se a totes les aules del centre i els professors tutors són els encarregats de recordar-les als seus alumnes en cada inici de curs escolar: Seran considerades faltes greus les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: S’han de considerar falta les següents conductes contràries a les normes de convivència del centre:
Quan comenci la classe tots els alumnes heu de ser a l’aula. En cas de canvis d’aula, cal ser-hi abans que no arribi el professor. Només podeu estar-vos a la planta de l’institut on teniu classe. Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
Porteu sempre el material necessari per treballar a les classes. L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
Respecteu en tot moment qualsevol membre de la comunitat educativa utilitzant les paraules, els gestos i el to adequats. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una connotació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o les que es facin contra els alumnes més vulnerables pels seus trets personals, socials o educatius. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
En cas d’absència d’un professor/a, espereu l’arribada del professor/a de guàrdia; si no arribés, el delegat anirà a comunicar-ho al professor de guàrdia. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències o del material del centre o de la comunitat escolar.
Aneu als lavabos a l’hora d’esbarjo. En cas excepcional, el professor us lliurarà un permís que heu de presentar als bidells. La falsificació o robatori de documents i material acadèmic. L’ús sense permís de xarxes wi-fi, ordinadors, portàtils, tauletes, mòbils i aparells electrònics de reproducció o gravació de veu, so o imatge, en tot el recinte escolar, sigui quin sigui l’ús que se’n faci: trucar, escoltar música, visionar o enregistrar imatges…
En acabar les classes, deixeu l’aula endreçada i neta, amb les cadires damunt les taules, apagueu els llums, abaixeu les persianes i tanqueu la porta. L’accés a Internet o a aplicacions informàtiques expressament prohibides als alumnes i/o a través de contrasenyes usades sense permís del professorat. Portar gorra o caputxa posada a classe.
Utilitzeu les papereres correctament, no llanceu res a terra i espereu l’hora d’esbarjo per esmorzar o beure. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències i el material del centre o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. No presentar les tasques escolars amb la diligència i puntualitat requerida.
Recordeu que està prohibit utilitzar els mòbils, mp3 i altres aparells a l’aula. L’institut no es fa responsable de la pèrdua d’aquests aparells. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. No portar el material escolar requerit pel professor: llibres de text, roba esportiva per a l’educació física, material de dibuix, ordinador portàtil, etc.
Feu un correcte ús del mobiliari, els espais i les instal·lacions del centre. L’institut és de tots. La incitació a actes perjudicials per a la salut, la integritat personal o la intimitat dels membres de la comunitat educativa del centre. No lliurar les comunicacions entre els professors i els pares o tutors (butlletí de notes, cartes, circulars, notes d’agenda) o lliura-les amb un retard injustificat.
En cas de no poder fer un examen en la data fixada portareu el justificant corresponent i ho comunicareu prèviament al professor o bé en el cas de malaltia les vostres famílies trucaran al centre a primera hora per informar de la situació (i posteriorment portareu el justificant). La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar o constitueixi una falta greument perjudicial per a  la convivència.
No podeu tenir la gorra posada a les classes ja que es considera una falta de respecte envers els vostres companys i el professor.