Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Membres del Consell Escolar

Direcció: Tessa Molas Capdevila

Cap d’Estudis: Ana Belen Àrias

Secretària: Carme Rimbau

Sector professorat: José Luis Cimarras Francisco, Begoña Díez Aixalà, Adela Nolla Cerdan, Agustina Mendoza Mayordomo, Rosa Pagès Gil.

Sector mares i pares: Josep M. Munté Gispert,  Antònia Recasens Fontgivell

Sector alumnes: Emma Llurba Baró

Representant PAS: Angel García Lagos

Representant AMPA: Carme Galícia Badia

Repr. Ajuntament: Maria Cros Torrents

 

Funcions del consell escolar dels centres públics

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de collaboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de collaboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.