Consell escolar

El consell escolar de la ZER és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol i actualitzada segons el Decret 102/2010, d’educació

Composició del consell escolar

 • Presidenta: Berta Prats Morera
 • Cap d’Estudis: Nil Jordà Álvarez
 • Secretari: Antoni Poch Barris
 • Mestres del Claustre: Clara Ribera Palomeras i Maria del Roure del Campo Jordà
 • Representants dels Pares/Mares: Clara Jané Fort, Eva Mascarreras, Leticia Hernández i Tània Ruiz
 • Representant del personal no docent (PAS): Maria Ángeles Méndez
 • Representant de l’Ajuntament: Roser Garcia Camps, Natàlia Torrent Navarra, Margarita Canta Vilanova i Xavier Vila

Funcions del consell escolar dels centres públics

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.