Euromania

Un dels objectius del sistema educatiu és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”. Euromania es troba inclosa en el Marc per al plurilingüisme, un projecte institucional de potenciació en la formació de parlants plurilingües i pluriculturals que siguin capaços d’interactuar en un món globalitzat complex.

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

  • Desvetllar interessos plurilingües i trencar barreres davant l’aprenentatge d’una llengua nova.

  • Facilitar i potenciar la intercomprensió lingüística en l’àmbit romànic, mitjançant la transferència interlingüística i intercultural per tal de construir una vertadera via cap al plurilingüisme.

  • Assessorar l’alumnat en el respecte cap a la diversitat lingüística mitjançant el coneixement del propi repertori lingüístic i de l’entorn.

  • Enfortir la competència d’aprendre a aprendre com una de les competències bàsiques del nostre currículum.

  • Potenciar la comprensió lectora entre 7 llengües romàniques com a pròleg per a la millora de la comprensió lectora en llengües catalana i castellana.

  • Posar en marxa noves metodologies docents de co-construcció del coneixement a l’aula, mitjançant el treball cooperatiu i el guiatge propi de la tasca docent.

A la ZER Requesens portem a terme aquest projecte amb l’alumnat de cicle mitjà i superior, utilitzant un material de suport elaborat per un equip de docents i lingüistes de la Universitat de Toulouse.