Pla de lectura

El Pla de lectura és el marc de referència de les actuacions portades a terme al centre al voltant de la lectura, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com les relacionades amb la potenciació de la biblioteca escolar. Els objectius generals responen als tres eixos en què s’articula el document: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. Per garantir el desenvolupament del pla lector s’ha creat una franja horària de 40′ per implementar el pla pilot l’Impuls de la Lectura amb actuacions per a cada contingut:

Saber llegir (competència lectora)

L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. Corresponen a l’educació secundària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu i consolidar la fluïdesa lectora dels alumnes.

  • Lectura silenciosa
  • Lectura expressiva en veu alta. El gust de llegir, el plaer d’escoltar

Llegir per aprendre (competència informacional)

La comprensió lectora és la base de qualsevol aprenentatge, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de ser responsables del seu aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements. L’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

Gust per llegir

S’adquireix desenvolupant l‘hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres. Per aconseguir aquest objectiu cal treballar-ho en totes les àrees, aplicant estratègies de lectura i fent explícit als alumnes el seu procés d’aprenentatge.

  • Animació a la lectura i formació literària
  • Club de lectura
  • Lectures per compartir
  • Bibliopati
  • Portafolis de lectura

Per més informació