Orientació educativa

Orientació educativa

L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne. Consisteix en el conjunt d’actuacions educatives del centre i dels equips docents programades, sistematitzades i avaluades en el marc de la programació general anual de centre  per promoure en l’alumne l’assoliment de les competències i l’acompanyament personalitzat al llarg de la seva escolarització.

L’orientació educativa s’adreça a tots els  alumnes, és responsabilitat de tot el professorat i inclou l’atenció a la diversitat, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional. DECRET/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Model competencial orientador

És el model pedagògic orientat a promoure l’aprenentatge de l’alumne. Es basa en els quatre criteris de l’orientació educativa: Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció que es concreten amb uns indicadors. És un model que requereix el treball en equip de tots els docents del centre i es concreta en tres dimensions (Aula, Aprenentatge i Acompanyament) que guien la planificació de totes les accions educatives, incidint en el projecte educatiu i en la construcció del projecte personal de cadascun dels alumnes.

Avaluació orientadora

És  aquella que  afavoreix el procés autonomitzador de l’alumne a partir d’instruments i activitats de reflexió i autoregulació sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Dins d’aquesta concepció d’avaluació orientadora, les activitats d’avaluació s’entenen  com instruments de comunicació entre alumnes i professors que ajuden a  l’alumne a assolir els objectius d’aprenentatge  i al professor a adequar les ajudes pedagògiques a la singularitat de cada alumne.

Competència

La competència és l’objectiu d’aprenentatge que, a partir d’una selecció de continguts, promou en l’alumne  la seva capacitat d’aplicar coneixements, habilitats, actituds i valors de forma transversal en contextos i situacions noves i complexes. El treball per competències promou l’equilibri entre els quatre grans pilars de l’aprenentatge: el saber, amb el saber fer, amb el saber ser i amb el saber estar o viure junts.

Pla d’acció de millora