Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Es pot incloure també en aquesta secció informació sobre les unitats i serveis especialitzats del centre (USEE, Aula d’Acollida, Aula Oberta, PIM…) així com altres documents que també formen part del projecte educatiu com ara: Projecte de Convivència, Pla d’Acció Tutorial, Pla TAC, Plans d’Acollida, Projecte d’Escola i Família, Comunitats d’Aprenentatge, etc.

També pot ser interessant fer referència a altres projectes i activitats que es duen a terme a l’escola, com ara: Escola verda, Educació per a la salut, Mobilitza’t amb la Informàtica, Pla de reutilització de llibres de text, Programes Erasmus+, Aprenentatge servei, Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), Revista de l’institut, Agenda 21…